Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jaraczewo w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. i Z. N. na uchwałę Rady Gminy Jaraczewo z dnia 21 grudnia 2012 r. nr XXIV/140/2012 w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze postanawia odrzucić skargę. /-/ W.Batorowicz

Uzasadnienie strona 1/3

P. K. i Z. N. przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu uczynili uchwałę Rady Gminy Jaraczewo nr XXIV/140/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jaraczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Jako podstawę prawną skargi strony wskazały art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W ich ocenie podjęta uchwała jest niezgodna z podstawą prawną, a co za tym idzie sprzeczna z interesem społecznym, gdyż zawarty w niej podział Gminy na okręgi wyborcze został niezgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, a uchwała nie zawierała niezbędnych informacji, wymaganych od aktu prawa miejscowego, m.in. o możliwości odwoławczej, co też było głównym powodem uchybienia terminu wniesienia skargi do komisarza wyborczego, uzasadnienia podjęcia uchwały. Zarzucili także, że nie było żadnych konsultacji społecznych ani też z sołtysami. Podnieśli, że uchwała narusza ich interesy prawne, jako mieszkańców Gminy zainteresowanych wyborami organów uchwałodawczych. Ponadto wyjaśnili, że na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym wezwali Radę Gminy Jaraczewo do usunięcia naruszenia prawa dokonanego tą uchwałą, jednakże do dnia wniesienia skargi Rada Gminy nie podjęła żadnych działań w tej sprawie, nie udzieliła też żadnej odpowiedzi. Do skargi dołączone zostały dokumenty: kopia zaskarżonej uchwały, postanowienie nr [...] z dnia [...] stycznia 2013 r. Komisarza Wyborczego w Kaliszu o pozostawieniu skargi wyborców Gminy Jaraczewo bez rozpoznania i wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z datą wpływu do organu w dniu 23 stycznia 2013 r.

Skarżący domagali się stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały. Stanowisko swoje podtrzymali w piśmie z dnia 26 maja 2013 r.

Skarga został wniesiona drogą pocztową bezpośrednio do tutejszego Sądu w dniu 19 marca 2013 r., w związku z czym została przekazana zgodnie z właściwością skarżonemu organowi w dniu 21 marca 2013 r. Następnie została nadesłana do tutejszego Sądu wraz z odpowiedzią na skargę.

Podnosząc, że P. K. nie mieszka w utworzonym uchwałą okręgu wyborczym, Rada Gminy stwierdziła, że nie ma legitymacji skargowej w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", co uzasadnia odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 tej ustawy. Natomiast Z. N. i inni mieszkańcy wsi [...] wnieśli skargę na ustalenia przedmiotowej uchwały do Komisarza Wyborczego w Kaliszu, który postanowieniem nr [...] z dnia [...] stycznia 2013 r. skargę oddalił, uznając zgodność podziału gminy na okręgi wyborcze z prawem. W tych okolicznościach zachodzą podstawy do odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a., gdyż sprawa będąca przedmiotem skargi nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Kwestionowane przez skarżących połączenie sołectw [...],[...] i [...] w okręg wyborczy Rada Gminy uznała za zgodne art. 417 Kodeksu wyborczego. Wyjaśniła, ze przedmiotowa uchwala nie zawiera uzasadnienia, gdyż uzasadnienie jest sporządzone do projektu uchwały, zaś pouczenie o trybie i sposobie wniesienia skargi jest zawarte w art. 420 Kodeksu wyborczego. Wobec tego wniosła o oddalenie skargi w przypadku nieuwzględnienia wniosku o odrzucenie skargi.

Strona 1/3