Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] nr [...] w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia SO (del.) Ewa Partyka po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. na uchwałę Rady Gminy [...] nr [...] z dnia [...] lipca 2008 r. w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie prawomocnym wyrokiem z dnia 23 czerwca 2009 r., sygn. akt II SA/Rz 142/09 oddalił skargę Wojewody [...] na uchwałę Rady Gminy [...] nr [...] z dnia [...] lipca 2008 r. w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Ta sama uchwała stanowi aktualnie przedmiot skargi P. K.

Stosownie art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm., dalej: u.s.g.), przepisu art. 101 ust. 1 u.s.g. nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił. Przepis art. 101 ust. 1 u.s.g. stanowił w rozpoznawanej sprawie podstawę wniesienia skargi przez P. K., a zatem jego skarga musi zostać uznana za niedopuszczalną. W tej samej sprawie orzekał już bowiem sąd administracyjny wydając przytoczony wcześniej wyrok oddalający skargę Wojewody [...].

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.) sąd odrzuca skargę, jeżeli jej wniesienie jest niedopuszczalne.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, działając na podstawie art. 58 § 1 i 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1