Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

z dnia 29 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący - Sędzia WSA Ewa Partyka po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym wniosku Gminy [..] o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi Gminy [..] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [..] z dnia [..] czerwca 2014 r. nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - p o s t a n a w i a - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 27 listopada 2014 r. sygn. II SA/Rz 1135/14 .

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 27 listopada 2014 r. II SA/Rz 1135/14 Sąd oddalił skargę Gminy [..] na opisana w sentencji postanowienia decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [..]. Z powodu braku wniosku stron uzasadnienia nie sporządzano.

W dniu 8 stycznia 2015 r. Gmina [..] wystąpiła z wnioskiem o przesłanie uzasadnienia ww. wyroku.

Powyższy wniosek, oceniony przez Sąd jako żądanie sporządzenia uzasadnienia wyroku z uwagi na to, że dotychczas nie zostało ono sporządzone, nie mógł zostać uwzględniony. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku oddalającego skargę następuje wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku, a to stosownie do art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej: "Ppsa". O treści ww. przepisu pouczono stronę w zawiadomieniu o rozprawie (punkt 3 pouczenia, k.22). Skoro wskazany termin upłynął bezskutecznie podanie z dnia 8 stycznia 2015 r. nie mogło odnieść zamierzonego skutku.

Dlatego też na podstawie art. 141 § 2 i 3 Ppsa należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1