Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: SNSA Małgorzata Wolska po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia "[...]" z/s w Ł. na uchwałę Rady Powiatu [...] z dnia [...] lutego 2009 r., Nr [...] w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w [...] - postanawia - sprostować oczywistą omyłkę zawartą w uzasadnieniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2014 r., sygn. akt II SA/Rz 1264/14 o odrzuceniu skargi, w ten sposób, że: na str. 1 uzasadnienia postanowienia wiersz 7 od dołu sformułowanie: "... w dniu 28 listopada 2014 r., a zatem trzy dni po upływie wyznaczonego terminu ..." zastąpić poprawnym sformułowaniem: "... w dniu 26 listopada 2014 r., a zatem jeden dzień po upływie wyznaczonego terminu ...".

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2014 r., sygn. akt II SA/Rz 1264/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odrzucił skargę Stowarzyszenia "[...]" z/s w Ł. na uchwałę Rady Powiatu [...] z dnia [...] lutego 2009 r., Nr [...] w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w [...]. Powodem wydania takiego rozstrzygnięcia był brak uiszczenia przez stroną skarżącą, w zakreślonym przez Sąd terminie, wpisu od skargi.

Zgodnie z treścią art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym (art. 156 § 2 cyt. wyżej ustawy). Przedmiotem sprostowania może być każdy wyrok jak i postanowienie (art. 166 P.p.s.a.). Czynności tej mogą podlegać zarówno sentencja jak i niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki popełnione w uzasadnieniu wyroku (por. postanowienie SN z dnia 15.04.1982r., sygn. I PZ 7/82, OSNCP 1982/10 poz. 155).

Sąd z urzędu stwierdza, że na skutek błędu pisarskiego uzasadnienie do ww. postanowienia obarczone jest oczywistą omyłką, a w konsekwencji niedokładnością, albowiem błędnie wpisano, że "w dniu 28 listopada 2014 r.", zamiast "w dniu 26 listopada 2014 r." skarżące Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie prawa pomocy. Podanie błędnej daty miało wpływ na obliczenie ilości dni, jakie minęły po upływie wyznaczonego terminu. Z akt sądowych jednoznacznie wynika, że wniosek o prawo pomocy został nadany w urzędzie pocztowym w dniu 26 listopada 2014 r.

a zatem jeden dzień po upływie wyznaczonego terminu do uiszczenia wpisu. Przy tym zaznaczenia wymaga, że powyższa omyłka pozostaje bez wpływu na treść zapadłego w dniu 30 grudnia 2014 r. rozstrzygnięcia.

Mając na uwadze powyższe oraz na podstawie art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 166 P.p.s.a., Sąd postanowił sprostować uzasadnienie postanowienia z dnia

30.12.2014 r., sygn. akt II SA/Rz 1264/14 i orzec jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1