Wniosek w przedmiocie zawiązania spółki z ograniczona odpowiedzialnością
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący - Sędzia WSA Joanna Zdrzałka po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2015 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym wniosku Stowarzyszenia [...] o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie zawiązania spółki z ograniczona odpowiedzialnością - p o s t a n a w i a - odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały

Uzasadnienie

Opisaną w sentencji postanowienia uchwałą Rada Powiatu [...] postanowiła zawiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością "[...]", z kapitałem zakładowym pokrytym w całości gotówką przez Powiat [...]. W § 2 uchwały przyjęto, że przedmiotem działalności Spółki będzie w szczególności świadczenie usług medycznych, zaś zgodnie z § 3 pkt 1 uchwały, aktu założycielskiego Spółki dokona Zarząd Powiatu [...].

Po wniesieniu skargi, w piśmie z dnia 13 października 2014 r. Stowarzyszenie [...] zawarło wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały podnosząc, że jej realizacja może spowodować nieodwracalne skutki prawne, związane ze sprzedażą przez Prezesa Spółki części terenu po byłej jednostce wojskowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje;

Zgodnie z w art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: "Ppsa"), wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie powoduje, co do zasady, wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu. Jednakże po przekazaniu skargi, zgodnie z art. 61 § 3 Ppsa sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części takiego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Wskazać należy, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności może dotyczyć tylko takich z nich, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Przedmiotem wykonania aktu administracyjnego jest każde zachowanie się podmiotu uprawnionego lub zobowiązanego do jego wykonania (adresata aktu), polegające na działaniu, zaniechaniu określonego działania, znoszeniu zachowań innych podmiotów, a nawet świadczeniu w rozumieniu prawa cywilnego. Akt administracyjny zostaje wykonany, gdy rzeczywisty stan stosunków społecznych odpowiadać będzie stanowi określonemu w nim jako powinny (Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. H. Knysiak, M. Romańska, T. Woś, LexisNexis, Warszawa 2012).

W rozpoznawanej sprawie zaskarżoną uchwałę nie sposób uznać za akt prawny podlegający wykonaniu, a zatem wniosek strony skarżącej nie mógł zostać uwzględniony. Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego o zawiązaniu spółki prawa handlowego, podjęta w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 45, poz. 236) jest bowiem aktem o charakterze "intencyjnym". Utworzenie takiej spółki nie następuje z chwilą podjęcia uchwały, lecz w sposób określony w Kodeksie spółek handlowych (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z przepisami zawartymi w Tytule III, Dziale I, Rozdziale I Ksh). Uchwała ta inicjuje wewnętrzne postępowanie prowadzące do utworzenia spółki jednakże sama w sobie takiej spółki nie konstytuuje i nie podlega wykonaniu w rozumieniu art. 61 Ppsa.

Z powyższych względów, Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 Ppsa orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1