Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Śliwa po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2008r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. B. i J. B. na uchwałę Rady Gminy z dnia [...] listopada 2007 roku Nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - postanawia - I. odrzucić skargę. II. zwrócić B. B. i J. B. solidarnie kwotę 300 zł (trzysta złotych) tytułem uiszczonego w sprawie wpisu.

Uzasadnienie strona 1/2

Przedmiot skargi B. i J. B. w niniejszej sprawie (data nadania w UP w B.: 4 marca 2008r.) stanowi uchwała Rady Gminy z dnia [...] listopada 2007r. Nr [...] w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "[...]".

Wniesienie powyższej skargi poprzedziło pismo B. i J. B., datowane 26 listopada 2007r., skierowane do Rady Gminy (data wpływu: 4 grudnia 2007r.), wzywające organ do usunięcia naruszenia prawa, do którego doszło - zdaniem wzywających - podczas przeprowadzania procedury planistycznej w związku ze sporządzeniem przedmiotowego planu.

Uchwałą Nr [...] podjętą w dniu [...] stycznia 2008r. Rada Gminy, po rozpatrzeniu wskazanego wyżej wezwania, odmówiła uchylenia wspomnianej na wstępie uchwały z dnia [...] listopada 2007r. z uwagi na brak naruszenia tą uchwałą interesu prawnego lub uprawnienia wnioskodawców oraz obowiązującego prawa. Informacji o powyższym, Rada Gminy udzieliła B. i J. B. w piśmie z dnia 30 stycznia 2008r., a pismo to zostało doręczone wyżej wymienionym w dniu 5 lutego 2008r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Kwestię zaskarżania do sądu administracyjnego uchwał organów gminy podjętych w sprawie z zakresu administracji publicznej reguluje art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591), zwanej dalej u.s.g. który w ust. 1 stanowi, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone taką uchwałą może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Niewątpliwie w zakresie przedmiotowym powyższego przepisu mieści się, objęta niniejszą skargą, uchwała dotycząca przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Występujące uprzednio wątpliwości odnośnie sposobu obliczania terminu do złożenia skargi w trybie powołanego art. 101 u.s.g. zostały ostatecznie wyjaśnione w uchwale Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2007r. (II OPS 2/2007, ONSAiWSA 2007/3 poz. 60), która przesądziła, iż przepis art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), określanej dalej jako P.p.s.a. ma zastosowanie do skargi wnoszonej do sądu administracyjnego na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g. Oznacza to, iż skargę należy złożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, zaś jeśli organ nie udzielił takiej odpowiedzi, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

W uzasadnieniu powołanej wyżej uchwały NSA wyrażony został - podzielany przez tut. Sąd - pogląd, iż już z dniem wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa rozpoczyna bieg termin 60 dni na wniesienie skargi, mimo że sprawa udzielenia odpowiedzi na to wezwanie jest otwarta. W okresie biegu tego terminu organ może udzielić odpowiedzi na wezwanie i wówczas dalszy bieg terminu staje się bezprzedmiotowy, ponieważ od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie rozpoczyna bieg termin 30 dni. Jeśli natomiast w okresie 60 dni (liczonych od daty wezwania) organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, to wskazany termin (60 dni) biegnie nieprzerwanie. W konsekwencji upływ 60 - dniowego terminu powoduje niemożność zainicjowania postępowania sądowoadministrscyjnego.

Strona 1/2