Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału działek
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Patrycja Joanna Suwaj po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. P. na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału działek postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie

Z. P. wystąpił ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie kwestionując w niej dokonane zmiany służebności drogowej na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...] września 2012 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału działek nr [...] i nr [...], z obr. G. , gm. P..

W odpowiedzi na skargę Organ wyjaśnił, że ww. decyzja nie została uchylona, ani w żaden sposób zmieniona. Nadmienił, że z dołączonego do wniosku o zatwierdzenie podziału ww. działek, odpisu księgi wieczystej wynika, że wskazane działki nie były obciążone służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu na rzecz nieruchomości sąsiedniej - działki nr [...], która to służebność jest przedmiotem toczącego się sporu. Gmina w przedmiotowym sporze jest wyłącznie organem, który zatwierdził projekt podziału ww. działek zgodnie z wnioskiem oraz na podstawie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm., przywoływanej dalej jako "p.p.s.a."), skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 p.p.s.a.).

W myśl art. 53 § 1 p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a.

Uwzględniając okoliczności sprawy wskazać należy, że wniesienie skargi na decyzję administracyjną, jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy został wyczerpany tryb przewidziany w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej "k.p.a.". Zgodnie z art. 127 § 1 k.p.a. właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy (§ 2); od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (§ 3).

Zaskarżona decyzja z dnia [...] września 2012 r. wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy, w przedmiocie zatwierdzenia podziału działek, jest decyzją organu pierwszej instancji. Zgodnie z art. 127 § 1 k.p.a., stronie niezadowolonej z wydanego w tym trybie rozstrzygnięcia przysługiwało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, W dalszej kolejności, w przypadku rozpatrzenia odwołania i wydania decyzji przez organ drugiej instancji, mogłaby otworzyć się stronie postępowania droga do kwestionowania decyzji w ww. przedmiocie, skargą do wojewódzkiego sądu administracyjnego, którą należałoby złożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiej decyzji.

Z wyjaśnień Organu wynika, że zaskarżona decyzja wydana, co istotne ponad

8 lat temu, nie była uchylana, ani zmieniana. Skarżący ww. decyzję w odpowiednim czasie, w żaden skuteczny sposób nie zakwestionował środkami zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym, aby możliwa była, co wymaga podkreślenia - aktualnie, możliwość sądowej kontroli ww. decyzji administracyjnej.

Sąd wskazuje jednocześnie, że czynność dokonania zmiany w księga wieczystych nie jest sprawą z zakresu administracji publicznej, kontrolowanej przez sąd administracyjny. Zmiany w księdze wieczystej wymagają złożenia wniosku w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Postępowanie w tego rodzaju sprawie toczy się według zasad wskazanych w Kodeksie postępowania cywilnego. Właściwe do rozpoznania sprawy ksiąg wieczystych są sądy powszechne (art. 2 § 1 ww. Kodeksu), a nie sądy administracyjne.

W tej sytuacji, niedopuszczalną skargę Sąd odrzucił, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy