Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Danuta Strzelecka - Kuligowska po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej W. W. i S. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. akt II SA/Sz 1531/14 oddalającego Ich skargę na decyzję Wojewody Z. z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 26 czerwca 2014 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę S.W. i W.W. na decyzję Wojewody Z. z dnia 7 listopada 2013 r. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Odpis tego wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżących z wyboru, adw. I.K. w dniu 19 sierpnia 2014 r. (dowód - k.86 akt sądowych). Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej od ww. wyroku, upływał 18 września 2014 r. (środa).

Skarżący w dniu 18 września 2014 r., wystąpili do Sądu z wnioskiem o przyznanie im prawa pomocy, w części obejmującej ustanowienie radcy prawnego z urzędu. Postanowieniem z dnia 2 października 2014 r. Sąd ustanowił skarżącym radcę prawnego.

W dniu 19 listopada 2014 r. Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w S. wyznaczył pełnomocnikiem skarżących z urzędu r.pr. B.K. Przesyłka zawierająca powyższą informację została doręczona pełnomocnikowi w dniu 25 listopada 2014 r., co wynika z informacji przedstawionej przez urząd pocztowy w piśmie z dnia 19 marca 2015 r. (dowód - k. 133 akt sądowych).

W dniu 26 stycznia 2015 r. (data stempla pocztowego na kopercie, k. 115 akt sądowych), pełnomocnik skarżących r.pr. B.K., wniósł skargę kasacyjną od ww. wyroku Sądu z dnia 26 czerwca 2014 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 19 maja 2015 r., sygn. akt I Oz 490/15 oddalił zażalenie skarżących na ww. postanowienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przedmiotem rozpoznania Sądu jest skarga kasacyjna od wyroku Sądu z dnia 26 czerwca 2014 r. oddalającego skargę S.W. i W.W. na decyzję Wojewody Z. z dnia 7 listopada 2013 r. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zgodnie z art. art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) - zwanej dalej P.p.s.a., skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Poza sporem pozostaje w tej sprawie, że ww. skarga kasacyjna została wniesiona z uchybieniem ustawowego terminu przewidzianego do jej wniesienia, a strona wniosła o przywrócenie tego terminu.

W związku z ostatecznym rozstrzygnięciem przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie kwestii odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w tej sprawie, należało stwierdzić, że skarga kasacyjna skarżących jest niedopuszczalna, albowiem została złożona z uchybieniem ustawowego terminu przewidzianego do jej wniesienia.

Zgodnie z art. 178 P.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 178 P.p.s.a., orzekł o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda