Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Gebel po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Spółdzielni A. w likwidacji o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 16 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA/Sz 260/10 w sprawie ze skargi Spółdzielni A. w likwidacji na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w [...] wyrokiem z dnia [...] oddalił skargę Spółdzielni [...] na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Z protokołu rozprawy wynika, że na posiedzenie Sądu za stronę skarżącą stawił się likwidator W.C.

W dniu [...] (data nadania pisma w urzędzie pocztowym, k- 46 akt sądowych) strona skarżąca zwróciła się do Sądu z wnioskiem o sporządzenie i doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny z w a ż y ł, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w sprawach, w których skargę oddalono uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Jeżeli uzasadnienie wyroku zostało sporządzone na wniosek strony, odpis wyroku z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która złożyła wniosek (art.142 § 2 tej ustawy).

Wyrok w niniejszej sprawie Sąd ogłosił w dniu [...], zatem termin do złożenia wniosku o sporządzenie jego uzasadnienie upłynął z dniem [...]. Tymczasem pismo strony skarżącej zawierające wniosek w powyższym zakresie zostało nadane w urzędzie pocztowym w dniu [...], a więc z naruszeniem ustawowego terminu do jego wniesienia.

Podkreślić przy tym należy, że z akt rozpatrywanej sprawy wynika, iż zarówno w zawiadomieniu o terminie rozprawy z dnia [...] (pkt 3 pouczenia), jak i po ogłoszeniu wyroku w dniu [...] strona skarżąca została pouczona o terminie zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, w przypadku oddalenia skargi przez Sąd.

Z powyższych względów na podstawie art. 141 § 2 w zw. z art.141 § 3 cytowanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Sądu z dnia 16 czerwca 2010 r.

Strona 1/1