Wniosek C. P. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie Jego skargi na uchwałę nr XXXVIII/292/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku C. P. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie Jego skargi na uchwałę nr XXXVIII/292/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.

Uzasadnienie

G. P. pismem z dnia 20 stycznia 2018 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę nr XXXVIII/292/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W uzasadnieniu skargi wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały wskazując, że w innym przypadku organ wykonawczy przeprowadzi postępowanie przetargowe na wykonanie usług komunalnych i ustali cenę tych usług, w oparciu o wadliwe założenia wynikające z treści zaskarżonej uchwały, co będzie skutkować wypaczeniem ceny i nieprawidłowym ustaleniem cen usług, a w konsekwencji możliwym nawet wstrzymaniem realizacji takiej umowy, istotnej z punktu widzenia bezpieczeństwa sanitarnego gminy i jej mieszkańców.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże, stosownie do treści art. 61 § 3 p.p.s.a., sąd na wniosek strony może wydać postanowienie o wstrzymaniu w całości lub w części aktu lub czynności, będących przedmiotem zaskarżenia, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Z przytoczonej regulacji wynika, że wyłączona jest możliwość wstrzymania wykonania aktów prawa miejscowego, które weszły w życie. Oznacza to, że w przypadku skargi na uchwałę jednostki samorządu terytorialnego, która jest aktem prawa miejscowego wstrzymanie wykonania nie będzie mogło mieć miejsca, w sytuacji gdy akt ten wejdzie w życie.

Zaskarżona w niniejszej sprawie uchwała dotyczy sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów i została podjęta m.in. na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i jest aktem prawa miejscowego. Zgodnie z § 19 zaskarżonej uchwały, została ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Z uwagi na zaliczenie przedmiotowej uchwały do aktów prawa miejscowego oraz ogłoszenie jej w dzienniku urzędowym stwierdzić należy, że nie jest możliwe wstrzymanie jej wykonania na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1