Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie Przewodniczący sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. i R. M. na decyzję Wojewody z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Mirosława i Romuald M. wnieśli skargę na decyzję Wojewody Z. z dnia 27 marca 2008 r. Nr [...] utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia K S M "P" pozwolenia na budowę instalacji ciepłej wody użytkowej, remont instalacji wody zimnej i kanalizacji, oraz przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. L. O. [...] w K. dz. nr [...]

Zarządzeniem z dnia 20 czerwca 2008 r. Sąd wezwał skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został doręczony skarżącym w dniu 7 lipca 2008 r.

W zakreślonym terminie ani dotychczas skarżący wpisu nie uiścili.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Ponieważ pomimo wezwania Sądu skarżący nie uiścili wpisu od skargi, skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 powołanej wyżej ustawy.

Strona 1/1