Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej dotyczącej pozwolenia na budowę
Sentencja

Dnia 27 sierpnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie Przewodniczący sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. B. na decyzję Wojewody z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej dotyczącej pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia 24 maja 2008 r. zakwalifikowanym jako skarga do Sądu Administracyjnego Grzegorz B. zaskarżył decyzję Wojewody Z. z dnia 17 kwietnia 2008 r. Nr [...] utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji uchylającą pozwolenie na budowę udzielone w dniu 17 kwietnia 2003 r. Ewie T. dla inwestycji - budynek mieszkalny z częścią przeznaczoną na magazyn rolniczy oraz stajnię w ramach tworzenia siedliska rolnego wraz z przyłączami na działce nr [...] w M. w gminie S.

Pismem z dnia 4 lipca 2008 r. (doręczonym skarżącemu w dniu 11 lipca 2008 r.) Sąd wezwał Grzegorza B. do usunięcia formalnego skargi przez nadesłanie czterech odpisów skargi celem doręczenia uczestnikom postępowania - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący na wezwanie nie odpowiedział. Zatem 7 dniowy termin do usunięcia braku formalnego skargi upłynął bezskutecznie z dniem 18 lipca 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny z w a ż y ł, co następuje:

W myśl art. 46 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) - dalej określanej skrótem p.p.s.a., każde pismo strony powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

Do pisma należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom (art. 47 § 1 p.p.s.a).

Stosownie do art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:

1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności,

2) oznaczenie organu którego działania lub bezczynności skarga dotyczy,

3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 49 § 1 p.p.s.a).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym (art. 57 § 1 powołanej wyżej ustawy), jeżeli jednak w wyznaczonym terminie nie uzupełniono braków formalnych skargi, sąd skargę odrzuca (art. 58 § 1 pkt 3).

Skarżący nie odpowiedział na wezwanie Sądu do uzupełnienia braków formalnych skargi i nie nadesłał odpisów skargi celem doręczenia ich uczestnikom postępowania w sprawie.

Z tej przyczyny skargę jako zawierającą brak formalny uniemożliwiający nadanie jej dalszego biegu należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1