Wniosek A. F. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Połczynie-Zdrój w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Mysiak po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. F. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Połczynie-Zdrój z dnia 25 stycznia 2012 r. Nr XVII/167/2012 w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej p o s t a n a w i a odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.

Uzasadnienie

Dnia [...] r. A.F., działając przez pełnomocnika, wniósł za pośrednictwem organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w Połczynie-Zdrój z dnia 25 stycznia 2012 r., Nr XVII/167/2012, w sprawie powierzenia spółce M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej.

W skardze zawarty został wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały, którego uzasadnienie stanowić mają zarzuty naruszenia prawa przez Radę Miejską przy podejmowaniu zaskarżonej uchwały. Powierzenie bowiem zadań związanych z gospodarka odpadami jednej zależnej spółce prowadzić będzie do długofalowych skutków związany z eliminacją innych podmiotów z lokalnego rynku gospodarowania odpadami oraz spowoduje wymierne szkody dla takich podmiotów, jak również spowoduje dyktat cenowy dla wytwórców odpadów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.1270) wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

Jednakże po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu w całości lub części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Skarżący złożył wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały, jednak wniosek nie wypełnia dyspozycji przepisu art. 61 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Podniesione przez skarżącego okoliczności nie dowodzą bowiem, iż w związku wykonaniem zaskarżonej uchwały przed wydaniem orzeczenia w sprawie zachodziłoby niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W szczególności bezpodstawne jest powoływanie się przez skarżącego na wadliwość zaskarżonego aktu. Ta okoliczność będzie kontrolowana przez Sąd na etapie rozpoznawania skargi, natomiast nie może stanowić podstawy do wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej uchwały.

Skoro zatem w sprawie nie zachodzą przesłanki z art. 61 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd postanowił orzec jak na wstępie.

Strona 1/1