Wniosek w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Windak po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku C. T. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie z Jego skargi na uchwałę Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2013 r. nr XVII/190/2013 w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice p o s t a n a w i a oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] r. C.T. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2013 r. nr XVII/190/2013 w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice.

W skardze strona skarżąca zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże, jak stanowi art. 61 § 3 powołanej ustawy, po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu w całości lub części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Z powołanego przepisu jednoznacznie wynika, że przedmiotem wstrzymania nie mogą być przepisy aktu prawa miejscowego, jeżeli weszły w życie.

W uchwale z dnia 15 maja 2000 r. sygn. akt OPS 1/00 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że nie jest dopuszczalne wstrzymanie przez sąd wykonania aktów organów samorządu terytorialnego stanowiących przepisy powszechnie obowiązujące, ponieważ wykonanie aktu normatywnego polega w istocie na wprowadzeniu tego aktu w życie. Jeżeli więc akt zawierający przepisy prawa miejscowego wszedł w życie, to stał się obowiązującym prawem i nie może być mowy o wstrzymaniu jego wykonania (uchwała opublikowana w ONSA 2000, nr 4, poz. 134).

W przedmiotowej sprawie strona skarżąca żąda wstrzymania wykonania uchwały w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Nie ulega wątpliwości, że uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego, co wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.), który podlega opublikowaniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w trybie określonym ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.).

Zaskarżona uchwała Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2013 r. nr XVII/190/2013 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 4 kwietnia 2013 r. pod pozycją 1432.

Zgodnie z § 39 ww. uchwały, akt ten wszedł w życie dnia 1 stycznia 2013 r., tym samym wyłączona jest możliwość wstrzymania jego wykonania.

Z tych względów na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały .

Strona 1/1