Sprawa ze skargi J. L. na czynności Burmistrza Gminy C. w przedmiocie planowanego podziału nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Sędzia WSA Maria Mysiak po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. L. na czynności Burmistrza Gminy C. w przedmiocie planowanego podziału nieruchomości postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/3

J. L. pismem z dnia [...] r., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na Burmistrza Gminy C. w związku z prowadzonymi czynnościami administracyjnymi ich zakresem, dotyczących postępowania celem, którego jest częściowy podział działki nr [...] w obrębie C., zarzucając naruszenie podstawowych interesów wnioskodawcy.

Burmistrz C. w odpowiedzi na skargę wniósł o dorzucenie skargi w całości, ewentualnie o oddalenie skargi w całości. W każdym przypadku o zasądzenie od skarżącego na rzecz organu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu organ w pierwszej kolejności podniósł, iż skarga powinna podlegać odrzuceniu z uwagi na brzmienie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Organ wskazał, że z treści skargi w żaden sposób nie wynika, która z podstaw znajdujących się w art. 3 § 2 p.p.s.a. mogłaby stanowić podstawę wniesionej skargi. Skarżący bardzo ogólnie scharakteryzował przedmiot skargi określając go jako planowany podział części działki, nie wskazując przy tym czynności jaka jego zdaniem została dokonana przez organ nieprawidłowo. Zważając na fakt, że procedura podziału geodezyjnego rozpoczęła się w 2014 r., zaś czynności dokonanych przez organ od tego czasu było wiele, skarżący powinien dokładnie sprecyzować jaką czynność organu skarży. Nawet gdyby przyjąć, że skarżący opiera skargę na treści art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., to zaskarżona czynność w postaci planowanego podziału działki nie podlega kontroli sądu administracyjnego. W piśmiennictwie i orzecznictwie sądowoadministracyjnym prezentowane jest stanowisko, w myśl którego podlegające kontroli sądu administracyjnego akty lub czynności określone w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. muszą łącznie spełniać następujące warunki: 1. nie mogą mieć charakteru decyzji lub postanowienia, 2. muszą mieć charakter publicznoprawny, czyli mieścić się w zakresie działalności administracji publicznej, 3. muszą być skierowane do indywidualnie oznaczonego podmiotu nie podporządkowanego organizacyjnie lub służbowo, 4. muszą dotyczyć obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa rozumianych jako bezpośrednio wynikające z przepisów prawa obowiązki lub uprawnienia tego podmiotu do którego skierowany jest akt lub czynność (postanowienie NSA z 1.10.2009 II FSK 581/08, Lex nr 573469; postanowienie z dnia 12.10.2008r., II GSK 340/08, Lex nr 515325). Stanowisko to podzielił również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1095/12.

Organ podkreślił, że nie każda czynność organu musi się mieścić w zakresie działalności administracji publicznej, a w konsekwencji nie każda czynność materialno-techniczna organu administracji publicznej może być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego. Na tle powyższych warunków, które poddają kontroli sądu administracyjnego inne niż decyzje czy postanowienia akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, analizując kwestię dopuszczalności skargi na czynność planowanego podziału części działki, w ocenie organu, przedmiotowa czynność nie mieści się w kategorii spraw podlegających zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy