Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Góraj po rozpoznaniu w dniu 05 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej R. S. i D. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2016 r. sygn. akt II SA/Wa 830/15 w sprawie ze skargi R. S. i D. S. na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku postanawia 1. odrzucić skargę kasacyjną; 2. zwrócić R. S. i D. S. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych), uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie strona 1/2

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym sprawy ze skargi R. S. i D. S. na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku, wyrokiem z dnia 22 stycznia 2016 r. sygn. akt II SA/Wa 830/15, oddalił skargę.

Pismem z dnia 08 lutego 2016 r. skarżący wystąpili do Sądu z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia przedmiotowego orzeczenia.

Odpis przedmiotowego wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącym w dniu 17 marca 2016 r.

W dniu 15 kwietnia 2016 r. skarżący złożyli do Sądu wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 22 czerwca 2016 r. sygn. akt II SA/Wa 830/15 przyznano skarżącym prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego oraz odmówiono skarżącym przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Następnie pismem z dnia 05 lipca 2016 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w W. poinformowała Sąd, że wyznaczyła r. pr. T. S. pełnomocnikiem z urzędu dla R. S. i D. S.

Pismem z dnia 04 sierpnia 2016 r., uzupełnionym pismem z dnia 05 sierpnia 2016 r., skarżący, reprezentowani przez pełnomocnika - r. pr. T. S., złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną od ww. wyroku wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od przedmiotowego wyroku.

WSA w Warszawie postanowieniem z dnia 06 września 2016 r. sygn. akt II SA/Wa 830/15 przywrócił stronie skarżącej termin do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie z dnia 22 stycznia 2016 r. sygn. akt II SA/Wa 830/15.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie z dnia 13 stycznia 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 830/15 pełnomocnik strony skarżącej - r. pr. T. S. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od przedmiotowej skargi kasacyjnej, w wysokości 100 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Odpis przedmiotowego zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 23 stycznia 2017 r.

Wnioskiem z dnia 23 stycznia 2017 r., uzupełnionym wnioskami z dnia 14 kwietnia 2017 r., strona skarżąca zwróciła się do WSA w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego.

Postanowieniem starszego referendarza sądowego z dnia 21 kwietnia 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 830/15 odmówiono R. S. przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz umorzono postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego.

Równocześnie postanowieniem starszego referendarza sądowego z dnia 21 kwietnia 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 830/15 odmówiono D. S. przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz umorzono postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego.

Odpisy przedmiotowych postanowień skarżący otrzymali w dniu 12 maja

2017 r.

Pismem z dnia 26 czerwca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał pełnomocnika strony skarżącej - r. pr. T. S. do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 830/15 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Strona 1/2