Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kluczborku w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Roman Ciąglewicz Sędziowie: sędzia WSA Teresa Cisyk asesor sądowy Grażyna Jeżewska - spraw. Protokolant: referent Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2005r. na rozprawie sprawy ze skargi H. i T. K. na uchwałę Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 maja 2003 r., nr X/89/2003 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Miasta
Uzasadnienie strona 1/2

Uchwałą z dnia 28 maja 2003 r., nr X/89/03 Rada Miejska w Kluczborku, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna, obejmujący ustalenia i rysunek planu. W § 86 uchwały wykonanie jej powierzono Burmistrzowi Miasta Kluczbork. W § 87 postanowiono, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Powyższą uchwałę zaskarżyli do Naczelnego Sądu Administracyjnego, działając przez pełnomocnika, H. i T. K. właściciele nieruchomości położonej w K. przy ul. [...] podnosząc, że uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku podjęte na sesji w dniu 30 kwietnia 2003r. dotyczące odrzucenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi (...) oraz uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi (...) zostały podjęte z naruszeniem przepisów prawa.

Na moment obrad sesji, tj. 30 kwietnia 2003 r. projekt nowego planu sankcjonuje wydane wcześniej bezprawne decyzje administracyjne poprzez wydzielenie z dotychczasowego terenu przeznaczonego pod funkcję mieszkalną -terenów niemieszkalnych, produkcyjnych, bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością wnioskodawców. Skarżący stwierdzili, że zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym naruszenie trybu postępowania oraz właściwości organów określonych w art. 18 cyt. ustawy powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. W tym przypadku, w ocenie skarżących, rada gminy nie dotrzymała procedury i terminów, do których zobowiązana była ustawą. Rozpatrywanie zarzutów przez okres 8 miesięcy, wyłożenie projektu planu w terminie 21 dni, ale nie 21 dni roboczych, zmiana zapisów planu po ogólnodostępnym wyłożeniu, uchwalenie odrzucenia protestu na tej samej sesji co uchwalenie planu, uniemożliwiało z założenia rozpatrzenie zasadności wniesionych zarzutów. Ponadto zmiana planu wprowadza ograniczenie prawa własności, a więc uchwalenie go nastąpiło z naruszeniem interesu prawnego skarżących.

Odpowiadając na skargę Rada Miejska w Kluczborku wskazała, iż w dniu 30 kwietnia 2003 r. podczas odbywającej się sesji nie podejmowała uchwały dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka. Punkt dotyczący wyżej wymienionej uchwały został wycofany z porządku obrad sesji. Rada Miejska w Kluczborku uchwaliła w/w plan podczas obrad sesji w dniu 28 maja 2003 r. Stwierdziła, iż zapisy dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka zarówno w części graficznej jak i tekstowej nie uległy zmianie od czasu wyłożenia go do czasu uchwalenia przez Radę Miejską. W czasie wyłożenia planu była możliwość dokładnego zapoznania się z pełną dokumentacją planistyczną przez zainteresowanych, jak również uzyskana stosownych kopii, wypisów i wyrysów z projektu planu zagospodarowania przestrzennego. Państwo [...] nie zwracali się do Urzędu Miejskiego w Kluczborku o wydanie takich dokumentów. Nie można mówić o złej interpretacji projektu planu przez pracowników urzędu, gdyż zapisy planu są bardzo jednoznaczne i nie występuje możliwość dowolności ich interpretacji. Odnosząc się do zarzutu niedotrzymania procedury i terminów sporządzania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka, Rada Miejska w Kluczborku wskazała, iż zawiadomienie o wyłożeniu planu Państwo [...] otrzymali w ustawowym terminie tj. w dniu 9 czerwca 2003 r., wyłożenie planu odbyło się w okresie od 8 lipca 2002 r. do 29 lipca 2002 r., rozpatrzenie zarzutów i protestów nastąpiło w dniu 16 września 2002 r. na posiedzeniu Zarządu Miasta Kluczborka to jest w okresie 1-go miesiąca po wyłożeni planu oraz ustawowym terminie składania zarzutów i protestów.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Miasta