Wniosek D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W., Delegatura w L. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy D. Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Delegatura w L., a Starostą Powiatowym w J. w sprawie usunięcia drzew ze wzgórza zamkowego w Ś., nr dz.[...] , gm. B.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Cisek po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W., Delegatura w L. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy D. Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Delegatura w L., a Starostą Powiatowym w J. w sprawie usunięcia drzew ze wzgórza zamkowego w Ś., nr dz.[...] , gm. B. postanawia 1. stwierdzić swą niewłaściwość; 2. przekazać sprawę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, jako sądowi właściwemu w sprawie.

Uzasadnienie

D. Wojewódzki Konserwator Zabytków we W., Delegatura w L. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy D. Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we W., Delegatura w L., a Starostą Powiatowym w J. w sprawie udzielenia pozwolenia na wycinkę drzew z terenu wzgórza zamkowego w Ś., nr działki[...] , gm. B.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył co następuje:

Sąd, do którego wpłynęła skarga, bądź wniosek obowiązany jest z urzędu do zbadania swej właściwości w sprawie. Powyższa reguła wynika z przepisu art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., zgodnie z którym jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekazuje sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie zaś z przepisem z art. 13 § 1 p.p.s.a. wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kwestię właściwości rzeczowej Naczelnego Sądu Administracyjnego reguluje przepis art. 15 p.p.s.a. Stosownie do § 1 pkt 4 powołanego przepisu, Sąd ten rozstrzyga spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.

Przez spór o właściwość lub spór kompetencyjny należy rozumieć sytuację, w której przynajmniej dwa organy jednocześnie uważają się za właściwe do załatwienia sprawy - spór pozytywny albo gdy każdy z organów uważa się za niewłaściwy do załatwienia tej sprawy - spór negatywny (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 sierpnia 2008 r., sygn. akt IIOW 29/08).

W rozpoznawanej sprawie wystąpił negatywny spór kompetencyjny między D.Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Delegatura w L., a Starostą Powiatowym w J., bowiem żaden z organów nie uznaje się właściwym w sprawie udzielenia pozwolenia na wycinkę drzew z terenu wzgórza zamkowego w Ś., nr działki[...], gm. B. Zgodnie zaś z przywołanymi na wstępie regulacjami normatywnymi rozstrzygnięcie tegoż sporu należy do wyłącznej właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Mając zatem powyższe na względzie i kierując się dyspozycją z art. 59 § 1 w związku z art. 15 § 1 pkt 4 i art. 4 powyższej ustawy - orzeczono jak na wstępie.

Strona 1/1