Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Halina Filipowicz-Kremis po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 23 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej B. W. oraz K. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2018 r. sygn. akt II SA/Wr 361/18 w sprawie ze skargi B. W. na postanowienie Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2018 r. sygn. akt II SA/Wr 361/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę B. W. (dalej: skarżąca) na postanowienie Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek.

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2019 r. sygn. akt II SA/Wr 361/18 tutejszy sąd odmówił skarżącej sporządzenia uzasadnienia opisanego wyżej wyroku. Ponowny wniosek skarżącej o sporządzenie uzasadnienia został odrzucony postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2019 r. Wyrok wraz z uzasadnieniem doręczono uczestnikowi postępowania K. W. w dniu 15 marca 2019 r. (k. - 131 akt sądowych).

Pismem, nadanym w placówce operatora pocztowego w dniu 25 marca 2019 r. skarżąca oraz uczestnik postępowania, K. W., zakwestionowali wskazany wyżej wyrok tutejszego sądu. Skarga kasacyjna została sporządzona i podpisana osobiście przez skarżącą oraz uczestnika postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Jak wynika z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej jako p.p.s.a. od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Stosownie do art. 175 § 1 skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2-3. W myśl § 2 przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Zgodnie zaś z § 2a przepisu § 1 nie stosuje się także wtedy, gdy stroną postępowania jest Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a także wówczas, gdy czynności w postępowaniu za organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub Skarb Państwa podejmowane są przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Odnośnie do § 3 cytowanego przepisu nie ma on zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż odnosi się do postępowań w sprawach obowiązków podatkowych, celnych i egzekucji administracyjnej lub własności przemysłowej.

Ponadto, stosownie do art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Przenosząc powyższe w realia niniejszej sprawy wskazać należy, że skarga kasacyjna złożona przez skarżącą oraz uczestnika postępowania sporządzona została przez nich osobiście, co przesądza o jej niedopuszczalności w świetle art. 178 p.p.s.a. W tym miejscu podkreślić należy, że w przypadku sporządzenia skargi kasacyjnej bez zastosowania się do przymusu adwokacko-radcowskiego zasadniczo nie stosuje się trybu wezwania strony do uzupełnienia braków formalnych pisma uregulowanego w art. 49 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia z dnia

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda