Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności podziemnego garażu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Władysław Kulon po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Kancelarii S. P., Sz. sp.j. z siedzibą we W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności podziemnego garażu postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Kancelaria S.P., Sz. sp. j. z siedzibą we W. złożyła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2014 r. oddalającego skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności podziemnego garażu.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 8 stycznia 2015 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od złożonej skargi kasacyjnej w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia.

Powyższe wezwanie doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 14 stycznia 2015 r., a zatem zakreślony termin do uiszczenia wpisu upłynął wraz z dniem 22 stycznia 2015 r. (tj. środa).

W przewidzianym terminie nie uiszczono wymaganego wpisu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 poz. 270 ze zm., dalej p.p.s.a.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Stosownie do art. 178 p.p.s.a. Wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Ponadto, zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga kasacyjna podlega również odrzuceniu jeżeli pomimo wezwania nie został uiszczony od niej należny wpis.

Ponieważ w realiach niniejszej sprawy pomimo prawidłowego wezwania strona skarżąca reprezentowana przez pełnomocnika zaniechała uiszczenia wymaganego wpisu sądowego, niniejsza skarga kasacyjna podlegała odrzuceniu.

Mając powyższe na względzie i kierując się dyspozycja z art. 178 i art. 220 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze