Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o przekazaniu w użytkowanie terenu na rzecz W. Kombinatu Ogrodniczego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Anna Siedlecka po rozpoznaniu w dniu 18 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego we W. na decyzję Wojewody D. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o przekazaniu w użytkowanie terenu na rzecz W. Kombinatu Ogrodniczego - Zakładu Ogrodniczego w L. postanawia I. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu; II. zwrócić skarżącej Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we W. uiszczony wpis w kwocie 200 (dwieście) zł.

Inne orzeczenia o symbolu:
6169 Inne o symbolu podstawowym  616
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Skarżąca Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we W. wniosła skargę na opisaną we wstępie postanowienia decyzję Wojewody D.

Pełnomocnik skarżącej w dniu 1 sierpnia 2006 r. cofnął skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Czynność procesowa skarżącej - w świetle materiału sprawy - nie budzi wątpliwości i cofnięcie skargi należy uznać za dopuszczalne.

W konsekwencji na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlega umorzeniu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6169 Inne o symbolu podstawowym  616
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda