Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie w charakterze uczestnika postępowania, w sprawie ze skargi Gminy S. na zarządzenie zastępcze Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wprowadzenia udokumentowanego złoża kopaliny do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy S.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alicja Palus (spr.) po rozpoznaniu w Wydziale II dniu 5 czerwca 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, zażalenia Fundacji A z siedzibą w S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2020 r. o dopuszczeniu do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania, w sprawie ze skargi Gminy S. na zarządzenie zastępcze Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wprowadzenia udokumentowanego złoża kopaliny do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy S. postanawia: I. odrzucić zażalenie, II. zwrócić Fundacji A z siedzibą w S. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od zażalenia.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia

11 lutego 2020 r. dopuścił do udziału w sprawie B sp. z o. o. z siedzibą w K. w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi Gminy S. na zarządzenie zastępcze Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wprowadzenia udokumentowanego złoża kopaliny do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy S.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła Fundacja A z siedzibą w S.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2019 r., poz. 232; dalej: "p.p.s.a.") do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

Jednocześnie na podstawie art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Należy wskazać, iż stosownie do treści art. 194 § 1 p.p.s.a. przedmiotem zażalenia mogą być wyłącznie postanowienia, w stosunku do których ustawodawca przewidział taką możliwość. Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest: 1) przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu; 1a) odrzucenie skargi w przypadkach, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2 - 4 oraz art. 220 § 3; 1b) umorzenie postępowania; 2) wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61; 4) odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku; 5) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa; 5a) odrzucenie wniosku o uzupełnienie wyroku albo odmowa jego uwzględnienia; 6) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;

7) odrzucenie skargi kasacyjnej; 8) odrzucenie zażalenia; 9) zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej; 10) ukaranie grzywną.

Ponadto podkreślić należy, że w orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że art. 33 § 2 p.p.s.a. wprost stanowi, że "Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie przysługuje zażalenie." Już zatem z wykładni literalnej wynika a contrario, że zażalenie nie przysługuje na postanowienie o dopuszczeniu osoby do udziału w sprawie. Gdyby ustawodawca pragnął objąć zaskarżeniem tego rodzaju postanowienia, wówczas określiłby, że zażalenie przysługuje na postanowienie

"w przedmiocie" dopuszczenia do udziału w sprawie (por. postanowienia NSA z dnia 7 października 2015 r., sygn. akt I OZ 1184/15 oraz z dnia 26 kwietnia 2016 r., sygn. akt II OZ 381/16).

Wobec powyższego przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewidują możliwości zaskarżenia w drodze zażalenia postanowienia o dopuszczeniu w charakterze uczestnika do udziału w postępowaniu.

W tym stanie rzeczy rozpatrywane zażalenie Fundacji A jako niedopuszczalne podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. O zwrocie wpisu od zażalenia orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Strona 1/1