Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
Sentencja

Wiesław Jakubiec - referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

W odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie braku skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 300 zł, skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Z załączonego do wniosku dokumentów i oświadczenia wynikało, iż jest osobą niepełnosprawną i bezrobotną bez prawa do zasiłku, dochód jego trzyosobowej rodziny wynosi 1.007, 60 zł, a wydatki kształtują się następująco: czynsz- 123, 42 zł; oplata za wodę, odprowadzenie ścieków i wywoź nieczystości stałych- 77, 12 zł; za energię elektryczną ok. 60 zł; za gaz ok. 30 zł; abonament RTV- 15, 60 zł; koszt opału ok. 200 zł; leki- 60 zł. Dodał, iż jego rodzina korzysta ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej (zasiłki celowe na dofinansowanie kosztów opału i leczenia) oraz przyznany ma dodatek mieszkaniowy

We wniosku złożonym w dniu 2 lutego 2008 r. na urzędowym formularzu skarżący zażądał zwolnienia z kosztów sądowych i ustanowienie adwokata przytaczając wcześniejszą argumentację.

Prawo pomocy w zakresie całkowitym może być przyznane, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym - zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)).

Uwzględniając sytuację materialną skarżącego uznać należy, iż zachodzą przesłanki uzasadniające przyznanie mu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Z przedstawionych we wniosku okoliczności, znajdujących potwierdzenie w złożonych dokumentach, wynika bowiem, że poniesienie przez niego kosztów sądowych czy kosztów wynagrodzenia zawodowego pełnomocnika mogłoby pozbawić go środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb. W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 u.p.s.a, orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1