Sprawa ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Gminy T. grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt III SA/Wr 3/09
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Palus po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 4 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Gminy T. grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt III SA/Wr 3/09 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 30 września 2015 r. D. W., M. W., M. W. i J. W. wnieśli skargę w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Gminy T. grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt III SA/Wr 3/09.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Przepis art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 14 sierpnia 2015 r. stanowił, że "w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania oraz w razie bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny.". Na mocy art. 1 pkt 42 lit. a ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 658), która weszła w życie z dniem 15 sierpnia 2015 r., przepis art. 154 § 1 p.p.s.a. brzmi obecnie: "W razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny.". Analiza treści art. 154 § 1 p.p.s.a. prowadzi do wniosku, że od dnia 15 sierpnia 2015 r. nie jest dopuszczalna skarga na niewykonanie wyroku uchylającego lub stwierdzającego nieważność aktu lub czynności.

Odnosząc się do skargi złożonej w niniejszej sprawie trzeba zauważyć, że Sądowi jest wiadome z urzędu, iż wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt III SA/Wr 3/09 uchylono postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości gruntowej położonej w gminie T..

Oceniając dopuszczalność skargi na niewykonanie tego wyroku wraz z wnioskiem o wymierzenie organowi grzywny należało stwierdzić, że w związku ze zmianą brzmienia art. 154 § 1 p.p.s.a., od dnia 15 sierpnia 2015 r. stronie nie służy skarga na niewykonanie tego wyroku. Skarga na niewykonanie wyroku służył bowiem wyłącznie w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Tymczasem, jak już wskazano, wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt III SA/Wr 3/09 dotyczył uchylenia postanowienia organu II instancji i jego ewentualne niewykonanie nie podlega zaskarżeniu w trybie znowelizowanego art. 154 § 1 p.p.s.a.

Z tych względów należało skargę w niniejszej sprawie odrzucić, gdyż jej wniesienie w obecnym stanie prawnym było niedopuszczalne. Wobec tego Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1