Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.L. i W.L. na decyzję Wojewody D. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości postanawia oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu administracyjnego, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W niniejszej sprawie skarżący wnieśli o wstrzymanie wykonania decyzji "w zakresie objętym zaskarżeniem", to jest "w części dotyczącej zawartych w uzasadnieniu decyzji uchylającej zapatrywań prawnych oraz wskazówek co do okoliczności, jakie należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy przez organ I-ej instancji".

Uzasadniając złożony wniosek skarżący podali, że jest on podyktowany "potrzebą ochrony zagrożonego słusznego interesu wnioskodawców przekształcenia, który wyraża się w możliwości skorzystania z dobrodziejstwa art. 4 ust. 13 ustawy o przekształceniu itd.". Oświadczyli, że obawiają się, iż "brak wstrzymania wykonania decyzji otworzy drogę do kolejnej (czwartej już) waloryzacji wartości i ceny nieruchomości".

Motywy decyzji kasacyjnej, w szczególności w części dotyczącej zapatrywań prawnych organu odwoławczego oraz wskazówek udzielanych przez ten organ co do okoliczności, jakie należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy przez organ I instancji, nie przesądzają o końcowym wyniku sprawy i w swej istocie - co do zasady - nie powodują niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Zauważyć przy tym wypada, że skarżący nie przedstawili żadnych konkretnych okoliczności mogących świadczyć o tym, ze w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki, o jakich mowa w art. 61 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Podkreślić nadto trzeba, że ocena, czy pozostawienie w obrocie prawnym kwestionowanej przez skarżących części uzasadnienia decyzji, z której kasacyjnym rozstrzygnięciem skarżący zgadzają się, dotyczy meritum sprawy i nie może być rozstrzygana na etapie rozpatrywania wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, przed merytorycznym rozpatrzeniem sprawy na rozprawie.

W tej sytuacji brak jest podstaw do przyjęcia, że w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki uzasadniające uwzględnienie wniosku skarżących.

Wobec powyższego - na podstawie art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda