Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przekształcenia w prawo własności prawa użytkowania wieczystego i ustalenia opłaty za przekształcenie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Olga Białek po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. we Wrocławiu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 22 lipca 2014 r. Nr [...] w przedmiocie przekształcenia w prawo własności prawa użytkowania wieczystego i ustalenia opłaty za przekształcenie postanawia: I. odrzucić skargę; II. zwrócić stronie skarżącej kwotę 11 509,00 zł (jedenaście tysięcy pięćset dziewięć złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie strona 1/2

Zaskarżoną decyzją nr [...] z dnia 22 lipca 2014 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. utrzymało w mocy wydaną z upoważnienia Prezydenta W., decyzję Kierownika w Wydziale Nieruchomości Komunalnych w Urzędzie Miejskim W. z dnia 3 lutego 2014 r., nr [...], którą przekształcono prawo użytkowania wieczystego przysługujące A. z siedzibą przy ul. P. [...] we W. do nieruchomości, położonej we W. przy ul. P. [...] i ul. P. (oznaczonej jako działki nr [...] i [...], [...], w obrębie [...]) w prawo własności.

Decyzja ta została nadana do pełnomocnika strony skarżącej - radcy prawnego M. K. na adres: A. z siedzibą we W. przy ul. K.[...], a następnie po dwukrotnym awizowaniu zwrócona do organu.

Skargą wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w dniu 31 grudnia 2014 r. A. z siedziba przy ul. P. [...] we W. zaskarżyła opisaną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 22 lipca 2014 r.

W piśmie z dnia 2 stycznia 2015 r. strona skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia, argumentując go brakiem winy w uchybieniu terminu i stwierdzając, że zachował siedmiodniowy termin do złożenia tego wniosku zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.).

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławczego we W. wniosło o oddalenie skargi.

Postanowieniem z dnia 17 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił jako niedopuszczalny wniosek strony o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wskazując, że w przedmiotowej sprawie nie doszło do przekroczenia ww. terminu, gdyż na skutek niedoręczenia spółdzielni zaskarżonej decyzji, nie zaczął on biec.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę jako przedwczesną należało odrzucić.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. - dalej w skrócie: p.p.s.a.), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne. Sąd administracyjny rozpoznając sprawę ze skargi na decyzję administracyjną w pierwszej kolejności zobowiązany jest badać między innymi, czy został dochowany termin wskazany w art. 53 § 1 p.p.s.a. Zgodnie z powołanym przepisem, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Jednocześnie fakt doręczenia decyzji administracyjnej skutkuje tym, że wchodzi ona do obrotu prawnego. Trzydziestodniowy termin rozpoczyna bieg od dnia doręczenia rozstrzygnięcia stronie skarżącej.

Z akt przedmiotowej sprawy wynika, że przesyłka o numerze [...], zawierająca decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 22 lipca 2014 r. nr [...], była nadana do radcy prawnego M. K. na adres: A. z siedzibą we W. przy ul. K. [...], zamiast na prawidłowy adres: A. ul. P. [...] we W.. Przesyłka ta, po dwukrotnym awizowaniu została zwrócona Kolegium i znajduje się w przedłożonych sądowi aktach.

Strona 1/2