Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie zaopiniowania negatywnie wstępnego projektu podziału działki
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Olga Białek (spr.) po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 20 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. Ż. na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy [...] z dnia [...] lipca 2018 r., nr [...] w przedmiocie zaopiniowania negatywnie wstępnego projektu podziału działki postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia [...] sierpnia 2018 r. skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. W treści skargi skarżąca nie oznaczyła aktu jaki zaskarża a treść skargi pozwalała na zakwalifikowanie skargi jako dotyczącej na bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania. Skarga została zatem zarejestrowana jako skarga na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie wydania opinii w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości.

Z doręczonej Sądowi odpowiedzi na skargę wynika, że organ również dokonał kwalifikacji skargi jako skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie ewentualnie oddalenie.

Postanowieniem z dnia 22 października 2018 r. skarżącej zostało przyznanie prawo pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Po przeanalizowaniu akt sprawy (sygn. II SAB/Wr 58/18), zarządzeniem z dnia [...] stycznia 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do sprecyzowania, co w istocie jest przedmiotem skargi, jak również do wskazania czy przed wniesieniem skargi z dnia [...] sierpnia 2018 r. skarżąca wyczerpała tryb z art. 37 k.p.a. Poinformowano pełnomocnika, że skarga została zakwalifikowana jako skarga na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie wydania opinii w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości.

W piśmie z dnia [...] stycznia 2019 r. pełnomocnik skarżącej wskazał, że skarżąca w rozmowie telefonicznej oświadczyła, że przedmiotem skargi jest postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy [...] z dnia [...] lipca 2018 r., nr [...].

Wobec treści pisma pełnomocnika skarżącej z dnia [...] stycznia 2019 r. zarządzeniem z dnia [...] lutego 2019 r. sprawę o sygn. II SAB/Wr 58/18 wykreślono z repertorium SAB jako mylnie zarejestrowaną.

Również zarządzeniem z dnia [...] lutego 2019 r. sprawę zarejestrowano w repertorium SA jako skargę na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy [...] z dnia [...] lipca 2018 r., nr [...] w przedmiocie zaopiniowania negatywnie wstępnego projektu podziału działki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje.

Badanie merytorycznej zasadności skargi poprzedza analiza jej dopuszczalności.

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) zwanej dalej: "p.p.s.a.", skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 ustawy p.p.s.a.).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy