Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie zaopiniowania negatywnie wstępnego projektu podziału działki
Uzasadnienie strona 2/2

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne. Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym

(art. 58 § 3 p.p.s.a.).

Kwestie podziału nieruchomości regulują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2147 ze zm., dalej jako "u.g.n.") zamieszczone w rozdziale 1 "Podziały nieruchomości", stanowiącym część Działu II "Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości". W art. 93 ust. 4 zd. 1 u.g.n. ustawodawca wskazuje, że zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 u.g.n., opiniuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Jak wynika zarazem z art. 93 ust. 5 u.g.n., opinię, o której mowa w art. 93 ust. 4 u.g.n., wyraża się w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W myśl art. 141 § 2ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone - od dnia jego ogłoszenia stronie.

Zaskarżone przez skarżącą postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie zaopiniowania negatywnie wstępnego projektu podziału działki zawierało pouczenie o możliwości jego zaskarżenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we [...], z czego skarżąca nie skorzystała.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że skargę do sądu administracyjnego można złożyć skutecznie od postanowienia które jest ostateczne, czyli co do zasady od postanowienia organu drugiej instancji. Tymczasem przedmiotem niniejszej skargi skarżąca uczyniła postanowienie organu pierwszej instancji.

W świetle powyższego uznać należy, że skarga na postanowienie organu pierwszej instancji jest niedopuszczalna. Dopiero na akt administracyjny wydany po rozpatrzeniu złożonego przez stronę środka zaskarżenia, przewidzianego w postępowaniu administracyjnym przysługiwałaby skarga do sądu administracyjnego.

W tej sytuacji, skargę jako niedopuszczalną z innych przyczyn Sąd odrzucił, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a.

Strona 2/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy