Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wydania kserokopii dokumentu
Sentencja

Dnia 21 maja 2004r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA: Barbara Skrzycka -Pilch po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2004r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. M. na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wydania kserokopii dokumentu postanawia: umorzyć postępowanie

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie

W dniu 19 lutego 2004r. S. M. wniósł skargę na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wydania kserokopii dokumentu - umowy nr [...] z dnia 27 maja 2003r.

W odpowiedzi na skargę organ wskazał, iż w załączeniu do pisma z dnia 8 marca 2004r. przesłał skarżącemu odpis przedmiotowej umowy z 27 maja 2002r. Jednocześnie organ wyjaśnił, iż postanowieniem z dnia 3 marca 2004r. orzekł o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji własnej z dnia 12 grudnia 2003r. nr [...], w uzasadnieniu której mylnie wskazano datę zawarcia umowy na 27 maja 2003r. Poprawna data zawarcia tej umowy to 27 maja 2002r.

Pismem z dnia 12 maja 2004r. Sąd wezwał skarżącego do złożenia oświadczenia, czy pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z kserokopią umowy z dnia 27 maja 2002r. zostało mu doręczone.

S. M. w piśmie z dnia 14 maja 2004r. wskazał, iż przedmiotowe pismo wraz z umową doręczono mu w dniu 10 marca 2004r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2 ustawy).

Doręczenie skarżącemu żądanej kserokopii umowy doprowadziło do sytuacji, w której przestał istnieć przedmiot zaskarżenia (tj. bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym przedmiocie). W tej sytuacji sprawa podlegała umorzeniu na wskazanej wyżej podstawie prawnej.

Z tych też przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej