Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Agnieszka Dusza-Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym na posiedzeniu niejawnym wniosku M. W. w sprawie z jej skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

Uzasadnienie

W złożonym na urzędowym formularzu (PPF) wniosku o przyznanie prawa pomocy M. W. wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, tj. zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wskazała, iż prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z matką, która otrzymuje emeryturę w wysokości 1.200 zł, będącą ich jedynym źródłem utrzymania. Ani wnioskodawczyni ani jej matka nie posiadają oszczędności, papierów wartościowych i przedmiotów o wartości powyżej 3.000 euro. Ich majątek stanowi mieszkanie o powierzchni 31,7 m2 i nieruchomość rolna o obszarze 7,51 ha. Posiadane gospodarstwo rolne przynosi straty. W załączonym do wniosku o przyznanie prawa pomocy uzasadnieniu żądania skarżąca przedstawiła swoją sytuację rodzinną i majątkową wskazując, że w 2010 r. utraciła wszystkie uprawy w wyniku zalania jej gruntów, zaś wiosną 2011 r. nie mogła dokonać nowych nasadzeń z uwagi na nieuregulowanie stosunków wodnych w terenie, gdzie posiada gospodarstwo rolne. Wnioskodawczyni podniosła też, że jest zadłużona i pożycza środki pieniężne od osób prywatnych.

Na wezwanie o dodatkowe dokumenty wystosowane w trybie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 270), dalej P.p.s.a., skarżąca przedstawiła zaświadczenie z urzędu skarbowego z 4 czerwca 2012 r. o braku dochodów w latach 2010/2011 oraz iż nie figuruje jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, faktury z tytułu zużycia wody za maj 2012 r. na kwotę 181,44 zł zawiadomienie z 2 kwietnia 2012 r. o wysokości zadłużenia wnioskodawczyni z tytułu składek na ubezpieczenie KRUS, wezwanie skierowane do Rady Gminy do odtworzenia sieci melioracyjnej na gruntach rolnych w G., wyciągi z dwóch rachunków bankowych, kserokopie zeznania podatkowego matki skarżącej za 2011 r. faktury za energie elektryczną i paliwo gazowe dostarczane do mieszkania.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje.

Na podstawie art. 243 § 1 oraz art. 245 § 1 P.p.s.a., Sąd może - na wniosek strony - przyznać jej prawo pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

Zgodnie z art. 245 § 2 P.p.s.a. prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Stosownie do treści przepisu art. 246 § 1 pkt 1 P.p.s.a., może zostać ono przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania.

Biorąc pod uwagę znajdujące się w aktach sprawy oświadczenie o stanie majątkowym wnioskodawczyni i porównując je z obciążeniami związanymi z partycypowaniem w kosztach sądowych oraz z zastępstwem profesjonalnego pełnomocnika, uznać należy, że w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do udzielenia skarżącej prawa pomocy, zgodnie z jej żądaniem. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia trudna sytuacja w jakiej znajduje się wnioskodawczyni, w związku ze stratami poniesionymi w prowadzonym gospodarstwie domowym a wynikającymi z przyczyn od skarżącej niezależnych (zgodnie z oświadczeniem skarżącej: zmiana stosunków wodnych spowodowanych budową osiedla mieszkaniowego).

Z przedstawionych dokumentów oraz oświadczeń wynika, że wnioskodawczyni nie uzyskuje obecnie żadnych dochodów ani nie uzyskała ich w roku ubiegłym, prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z matką, która otrzymuje emeryturę w wysokości 1294,74 zł, będącą ich jedynym źródłem utrzymania. Ani wnioskodawczyni ani jej matka nie posiadają oszczędności, papierów wartościowych i przedmiotów o wartości powyżej 3.000 euro, ich majątek stanowi mieszkanie o powierzchni 31,7 m2 i nieruchomość rolna o obszarze 7,51 ha. Wnioskodawczyni jest w posiadaniu gospodarstwa rolnego, które nie przynosi jej żadnych dochodów.

Zatem biorąc pod uwagę powyższe okoliczności faktyczne, w szczególności wysokość osiąganych dochodów przeznaczonych na potrzeby gospodarstwa domowego, które to gospodarstwo tworzą skarżąca oraz jej matka, oraz brak środków pieniężnych na pokrywanie bieżących zobowiązań, skarżąca w ocenie referendarza sądowego wykazała, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Z tych względów oraz kierując się zapewnieniem skarżącej prawa do sądu należało uznać, iż zarówno udział radcy prawnego w sprawie jak i zwolnienie od kosztów sądowych jest uzasadnione.

Mając na względzie powyższe postanowiono jak w sentencji, działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 P.p.s.a. w związku z art. 258 §1 i § 2 pkt 7 P.p.s.a.

Strona 1/1