Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
Uzasadnienie strona 3/3

Natomiast podnoszona przez skarżących okoliczność wnoszenia pism w toku toczącego się postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę, w tym ostatnio wniesionego do Wojewody [...] z dnia [...]r. zawierającego skargę na nieterminowe załatwienie sprawy przez ten organ, nie uzasadnia, wbrew ich uznaniu, wyczerpania środków zaskarżenia, a tym samym bezpośredniego wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga bowiem może być wniesiona po wyczerpaniu trybu zażaleniowego odnoszącego się do niezałatwienia sprawy na danym etapie postępowania przez dany organ. Skoro Wojewoda [...] uchylił decyzję Starosty [...] i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, wobec czego tylko bezczynność tego organu, który jest na tym etapie postępowania zobowiązany do załatwienia sprawy poprzez wydanie decyzji może być przedmiotem zaskarżenia. Tymczasem przedłożona korespondencja dotyczy czynności różnych organów podejmowanych na innych etapach postępowania.

Ponadto niedopuszczalny i bezprzedmiotowy jest zarzut bezczynności Wojewody [...] skoro organ ten wydał decyzję w sprawie oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Staroście [...] przed wniesieniem skargi, która również i w tym przypadku nie została poprzedzona wyczerpaniem środków zaskarżenia.

Zgodnie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd odrzuca skargę jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 tej ustawy).

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 3/3