Sprawa ze skargi K. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski, Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Matan (spr.), Sędzia WSA Artur Żurawik, Protokolant Agnieszka Jurczak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2016 r. sprawy ze skargi K. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić skarżącej wpis od skargi w kwocie 100 (sto) złotych.

Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia [...] r. K. R. wniosła skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie dotyczącej potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju.

W uzasadnieniu skargi wskazała, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest od [...] r. Sprawa, w jej ocenie, nie jest skomplikowana faktycznie i prawnie. Przywołuje przykład dwu osób, które wywodząc swoje uprawnienia z podobnego stanu faktycznego uzyskały potwierdzenie uprawnień do rekompensaty oraz rekompensatę.

Wojewoda [...], jak podnosi, nie stosuje się do wskazań Ministra Skarbu Państwa oraz wskazanych skutków prawomocnych wyroków Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia [...] r., sygn. akt [...], wyroku Sądu Rejonowego w L. z [...] r, sygn. akt [...] oraz prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku po W.F. i J.J.F.. Nie uwzględnia także ustaleń i treści prawomocnych decyzji Wojewody [...] oraz Wojewody [...] którzy potwierdzili prawa do rekompensaty przysługujące A.B. i J.F..

Wojewoda [...][...] r. ustalił wartość całego mienia pozostawionego poza granicami Rzeczpospolitej i po zaktualizowaniu operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę można ustalić kwotę przysługującą skarżącej.

Organ administracji wykonuje zbędne czynności, przewlekle prowadzi postępowanie nie uwzględnia w toku postępowania wskazań Ministra Skarbu Państwa, do którego zwróciła się ze skargą na przewlekłe prowadzenie postępowania.

Skarżąca wnosi o stwierdzenie przewlekłego prowadzenia postępowania, zobowiązanie Wojewody [...] do uznania jej uprawnienia wynikającego z przepisów ustawy z 8 lipca 2005r o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zobowiązanie Wojewody [...] do wydania decyzji we wskazanej sprawie w terminie 15 dni oraz zasądzenie kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda [...] wniósł o jej .odrzucenie z uwagi na niewyczerpanie środka zaskarżenia wynikającego z art. 37 k.p.a., ewentualnie o oddalenie skargi ze względu na jej bezzasadność.

W części pierwszej tego pisma Wojewoda, uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi wyjaśnia, iż Minister Skarbu Państwa postanowieniem z dnia [...] r. uznał za uzasadnione zażalenie K. R. na bezczynność Wojewody [...] w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej i wyznaczył dwumiesięczny termin na rozpatrzenie sprawy.

W związku z ww. postanowieniem Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] r. odmówił K. R. potwierdzenia prawa do rekompensaty. Minister Skarbu Państwa, po rozpoznaniu odwołania strony, decyzją z [...] r. uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Zdaniem Wojewody, w niniejszej sprawie strona nie wykorzystała środka wynikającego z art. 37 k.p.a., gdyż w postępowaniu prowadzonym przez organ wojewódzki po decyzji Ministra Skarbu Państwa z [...] r., uchylającej decyzję Wojewody [...] z [...] r. nie wniosła zażalenia na przewlekłe prowadzenie postępowania do organu II instancji. Wprawdzie strona wcześniej złożyła skargę na bezczynność, która stanowi odrębny środek od skargi i na przewlekłe prowadzenie postępowania, jednak w terminie wyznaczonym przez Ministra Skarbu Państwa organ wojewódzki wydał decyzję w sprawie.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda