Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodnicząca: sędzia WSA Maria Taniewska- Banacka po rozpoznaniu w dniu 30 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.K. na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy postanawia: przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu według właściwości.

Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] skarżący T.K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm. zwaną dalej p.p.s.a.) do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Z kolei art. 59 § 1 p.p.s.a. stanowi, że do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

W niniejszej sprawie skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy. Z uwagi na siedzibę organu administracji publicznej, którego działanie zostało zaskarżone, właściwy do rozpoznania sprawy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Z powyższych względów , na podstawie art. 59 § 1 w zw. z art. 13 § 2 ustawy- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta