Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Jarosław Piątek po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.S.S. na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy postanawia: 1. stwierdzić swą niewłaściwość w sprawie, 2. przekazać sprawę do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu jako sądowi właściwemu miejscowo.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] maja 2019 r. G.S.S., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Wojewody skargę na bezczynność tego organu w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy.

Skarga ta wraz z aktami sprawy o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy została przesłana przez Wojewodę do Wojewody, który dnia 10 lipca 2019 r. przekazał ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Sąd przed przystąpieniem do rozpoznania skargi w pierwszej kolejności zobowiązany jest zbadać swoją właściwość miejscową do jej rozpoznania, a dopiero w następstwie tego ustalenia rozpoznać ją, bądź przekazać według właściwości innemu sądowi administracyjnemu.

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm., dalej jako p.p.s.a.) do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Stosownie do art. 59 § 1 p.p.s.a. jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie organem, którego bezczynność stała się przedmiotem skargi, jest Wojewoda. Sądem administracyjnym właściwym miejscowo do rozpoznania sprawy jest zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

W konsekwencji, wobec stwierdzenia swej niewłaściwości przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp., sprawa podlega przekazaniu - na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a. - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu jako do sądu administracyjnego właściwego miejscowo.

Strona 1/1