Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy
Sentencja

Dnia 22 lipca 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Staniszewska po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2019 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.T. na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy p o s t a n a w i a : 1. stwierdzić swą niewłaściwość w sprawie, 2. przekazać sprawę do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu jako sądowi miejscowo właściwemu.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] maja 2019 r. R.T., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł za pośrednictwem Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na bezczynność tego organu w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy. Skarga ta, wraz z aktami sprawy dotyczącej wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy, została przesłana przez Wojewodę do Wojewody, który dnia 10 lipca 2019 r. przekazał ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm., dalej w skrócie p.p.s.a.), jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

Zgodnie natomiast z art. 13 § 1 p.p.s.a. wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego. Właściwość miejscową sądów administracyjnych określa art. 13 § 2 p.p.s.a. W myśl tego przepisu do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporządzenia, może przekazać wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu rozpoznawanie spraw określonego rodzaju należących do właściwości innego wojewódzkiego sądu administracyjnego, jeżeli wymagają tego względy celowości (art. 13 § 3 p.p.s.a.).

Zgodnie z treścią § 1 pkt 14 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia

25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 ze zm.) sądem właściwym dla obszaru województwa dolnośląskiego jest Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

W przedmiotowej sprawie zaskarżona została bezczynność Wojewody, który ma siedzibę [...]. Sądem administracyjnym miejscowo właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy jest zatem, zgodnie ze wskazaną powyżej regułą ogólną wynikającą z art. 13 § 2 p.p.s.a. w związku z treścią § 1 pkt 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r., jest Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, będący właściwym dla obszaru województwa dolnośląskiego.

Niniejsza sprawa musi być zatem rozpoznawana zgodnie z przytoczonymi powyżej ogólnymi zasadami co do właściwości miejscowej wojewódzkich sądów administracyjnych.

W konsekwencji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. z powodów przytoczonych powyżej stwierdził swą niewłaściwość miejscową i przekazał sprawę sądowi właściwemu miejscowo, tj. Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu.

W świetle powyższego, na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1