Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Ch. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Chobian, Sędziowie Sędzia WSA Renata Detka (spr.),, Asesor WSA Jacek Kuza, Protokolant Referent stażysta Katarzyna Tuz, po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2007 r. sprawy ze skargi M. R. i S. R. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Ch. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe.

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie

Dnia 26 kwietnia 2006 r. M. i S. R. złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Ch. w sprawie o stwierdzenie nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego i wnieśli o zobowiązanie organu do wydania decyzji stwierdzającej nabycie własności nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym [..] o pow. 0,0589 ha położonej w Ch. na oś. P.

W uzasadnieniu skargi podnieśli, że wniosek o stwierdzenie nabycia własności przedmiotowej nieruchomości złożyli dnia 7 marca 2005 r. Postanowieniem z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało ich zażalenie na bezczynność organu I-szej instancji i zobowiązało go do wydania decyzji do dnia [...]. Mimo to, decyzja do dnia wniesienia skargi nie została wydana.

W odpowiedzi na skargę organ - Burmistrz Gminy i Miasta w Ch. wskazał, że decyzją z dnia [...] orzekł o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego skarżącym do przedmiotowej nieruchomości - w prawo własności. M. i S. małżonkowie R. wnieśli od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie i akta zostały przedstawione Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu. Wniósł jednocześnie "o utrzymanie decyzji w mocy-.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ustalił i zważył, co następuje:

W nawiązaniu do zacytowanego wyżej wniosku organu zawartego w odpowiedzi na skargę wyjaśnić na wstępie należy, że przedmiotem niniejszego postępowania sądowego nie jest ocena legalności decyzji wydanej przez Burmistrza Gminy i Miasta w Ch. z dnia [...] lecz ustalenie, czy organ ten pozostaje w bezczynności - jak twierdzą skarżący.

Przedstawiona Sądowi dokumentacja potwierdza fakt wskazany przez organ w odpowiedzi na skargę, iż decyzja w przedmiotowej sprawie została już faktycznie podjęta dnia [...]., co oznacza, że przedmiot postępowania sądowego - bezczynność organu - przestał w dacie orzekania istnieć, powodując konieczność umorzenia postępowania na zasadzie art. 161§1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Decyzja ta może być przedmiotem kontroli sądowej, ale w innym postępowaniu, o ile zainteresowana strona wniesie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie organu II-giej instancji, jakie zapadnie w wyniku rozpatrzenia odwołania złożonego przez małżonków R.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy