Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
Sentencja

Dnia 9 października 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Barbara Rymaszewska po rozpoznaniu w dniu 9 października 2015 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość postanawia: 1. stwierdzić niewłaściwość miejscową Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi; 2. przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. A. P.

Uzasadnienie

W. K. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.) - w skrócie: "P.p.s.a." - do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Natomiast stosownie do treści przepisu art. 59 § 1 P.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

Nie ulega żadnych wątpliwości, że wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skarga dotyczy bezczynności Ministra Infrastruktury i Rozwoju, który ma swą siedzibę na obszarze objętym właściwością miejscową Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zgodnie z § 1 pkt 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 72, poz. 652 ze zm.).

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził swoją niewłaściwość miejscową i przekazał sprawę sądowi właściwemu, na podstawie art. 59 § 1 P.p.s.a.

A. P.

Strona 1/1