Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia w kwocie 146,40 złotych (w tym 26,40 złotych podatku VAT) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w kwocie 7,50 złotych w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewznowienia postępowania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata [...] o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia w kwocie 146,40 złotych (w tym 26,40 złotych podatku VAT) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w kwocie 7,50 złotych w sprawie ze skargi Z. W. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewznowienia postępowania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych p o s t a n a w i a przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na rzecz adwokata [...] prowadzącego Indywidualną Kancelarię Adwokacką przy ul. [...] tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 153,90 (sto pięćdziesiąt trzy 90/100) złotych na którą składa się wynagrodzenie za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w kwocie 146,40 (sto czterdzieści sześć 40/100) złotych, w tym tytułem 22% podatku od towarów i usług kwota 26,40 (dwadzieścia sześć 40/100) złotych oraz kwota 7,50 (siedem 50/100) złotych uiszczonych opłaty pocztowych podlegających zwrotowi tytułem niezbędnych, udokumentowanych wydatków.

Uzasadnienie

Adwokat [...] wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką pełnomocnikiem z urzędu Z. W. wniósł o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w kwocie 146,40 złotych (w tym 26,40 złotych podatku VAT) oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w kwocie 7,50 złotych. Wnioskodawca złożył także oświadczenie z treści, którego wynika, że opłaty za udzieloną pomoc prawną nie zostały uiszczone w całości ani w części.

Akta sprawy niniejszej zawierają pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy przez skarżącego oraz potwierdzenia nadania korespondencji.

Mając na względzie powyższe okoliczności faktyczne jak i to, że wnioskodawca sporządził i wniósł skargę kasacyjną oraz będąc związanym zakresem wniosku, działając na podstawie art. 205 § 2, art. 250 i art. 258 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłacone pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i § 19 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłacone pomocy prawnej udzielonej z urzędu należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1