Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie zaopatrzenia w wodę na skutek wniosku G. K. o przyznanie prawa pomocy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący - sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. K. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie zaopatrzenia w wodę na skutek wniosku G. K. o przyznanie prawa pomocy p o s t a n a w i a odmówić G. K. przyznania prawa pomocy.

Inne orzeczenia o symbolu:
6099 Inne o symbolu podstawowym 609
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie

G. K. w dniu 4 lutego 2008 r. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na bezczynność Wójta Gminy w sprawie nieuregulowania w sposób formalny funkcjonowania wodociągu gminnego na działce nr [..] i [..] w P. Wraz ze skargą skarżący złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych w niniejszej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek G. K. o przyznanie prawa pomocy nie zasługuje na uwzględnienie. W myśl bowiem przepisu art. 247 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi. Okoliczność ta zachodzi zwłaszcza wówczas, gdy sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpoznania skargi (postanowienie NSA z dnia 5 kwietnia 2005 r., I OZ 184/05, niepubl., H. Knysiak-Molczyk, Przesłanki przyznania prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Przegląd Prawa Publicznego 2007, nr 4, s. 27 i n., teza nr 9).

Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest bezczynność Wójta Gminy w sprawie nieuregulowania w sposób formalny funkcjonowania wodociągu gminnego na stanowiących współwłasność skarżącego działek nr [..] i [..] w P. Zarzuty skargi odnoszą się do realizacji cywilnoprawnej umowy o dostawę wody i jej warunków, a zatem roszczenia te mogą być dochodzone wyłącznie na drodze postępowania przed sądem powszechnym, a nie mogą być dochodzone w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, jak w postanowieniu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6099 Inne o symbolu podstawowym 609
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy