Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego na zakup opały
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. W. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku z dnia 18 listopada 2008 r. o przyznanie zasiłku celowego na zakup opały p o s t a n a w i a sprostować z urzędu sentencję postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 marca 2009 r., sygn. akt II SAB/Lu 29/09 odrzucającego skargę Z. W. w ten sposób, że w wierszu trzecim i siódmym od góry sprostować datę dzienną wydania przez Sąd postanowienia zastępując liczbę "29" liczbą "27".

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie

W sentencji wskazanego postanowienia Sądu zaszła oczywista omyłka w określeniu daty jego wydania. Bezspornym jest, iż nie mógł być to dzień 29 marca 2009 r. z uwagi na przypadający na tę datę dzień ustawowo wolny od pracy.

Z tego powodu na podstawie art. 156 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowiono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej