Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 219,60 złotych w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N. w przedmiocie usług opiekuńczych
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 15 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego D. S. - N. o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 219,60 złotych w sprawie ze skargi Z. W. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N. w przedmiocie usług opiekuńczych p o s t a n a w i a I. przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na rzecz radcy prawnego D. S. - N. prowadzącej Kancelarię Radcy Prawnego w L. przy ul. [...] tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 146,40 (sto czterdzieści sześć 40/100) złotych, w tym tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć 40/100) złotych; II. odmówić przyznania wynagrodzenia w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia 08 września 2008 r. radca prawny D. S. - N., wyznaczona przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w L. pełnomocnikiem z urzędu Z. W., wniosła o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 219,60 złotych. Pismo wnioskodawczyni zawiera oświadczenie z treści, którego wynika, że koszty udzielonej pomocy nie zostały uiszczone w całości ani w części.

Akta sprawy niniejszej zawierają pełnomocnictwo udzielone wnioskodawczyni przez skarżącego oraz opinię prawną o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wydanego w sprawie niniejszej w dniu 14 grudnia 2007 r. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Referendarz sądowy stwierdził, że:

Jak wynika z akt sądowych wnioskodawczyni umocowana została do reprezentowania skarżącego w toku postępowania przed sądem administracyjnym pierwszej instancji (k. 111), przed którym zanim w sprawie zapadł wyroku podejmowała czynności w imieniu i na rzecz skarżącego (k. 112, 113), za które Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie przyznał jej stosowne wynagrodzenie (k. 115). Po upływie czterdziestu dni od dnia zakończenia rozprawy, na której wydano wyrok w niniejszej sprawie a, na której wnioskodawczyni była obecna (k. 114), bez uprzedniego wniesienia o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem wnioskodawczyni złożyła opinię prawną o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej (k. 119 - 120). Z opinii tej wynika, że doręczona została ona skarżącemu.

Przed przystąpieniem do rozważań dotyczących wysokości wynagrodzenia należnego radcy prawnemu w stanie faktycznym niniejszej sprawy za sporządzenie opinii prawnej wyjaśnienia wymaga czy to, że opinia prawna o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej złożona została bez uprzedniego wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenia go wraz z odpisem wyroku a więc i bez zaznajomienia się przez autora opinii z zawartymi w uzasadnieniu motywami rozstrzygnięcia stanowi przeszkodę w sporządzeniu opinii prawnej oraz przyznania jej autorowi wynagrodzenia.

Jeżeli strona zamierza wnieść skargę kasacyjną powinna wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i doręczenie go wraz z odpisem wyroku. Od dnia otrzymania odpisu wyroku z uzasadnieniem rozpoczyna bowiem bieg termin do wniesienia skargi kasacyjnej - art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.". Ponadto otrzymanie odpisu wyroku z uzasadnieniem pozwala na zapoznanie się z motywami, którymi kierował się Sąd kształtując treść rozstrzygnięcia - por. art. 141 § 4 p.p.s.a. Tak więc doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem ma znaczenie jedynie wówczas gdy strona zamierza wnieść skargę kasacyjną.

Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, że wnioskodawczyni będąc obecna na rozprawie, na której zapadł wyrok miała możliwość zapoznania się z ustnymi motywami rozstrzygnięcia. Ustne motywy rozstrzygnięcia powinny być, co do istoty zgodne z późniejszymi motywami pisemnymi. Tym samym przyjąć należy, że to, iż opinię prawną o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej sporządzono bez znajomości pisemnych motywów rozstrzygnięcia opierając się jedynie na ustnych motywach rozstrzygnięcia nie stanowi przeszkody uniemożliwiającej sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej a zarazem nie wpływa negatywnie na ocenę zasadności wniosku o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej.

Strona 1/2