Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - Anna Puton - Mazurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A. J. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku postanawia: przyznać A. J. prawo pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie

W dniu 25 listopada 2008r. strona skarżąca złożyła na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy, w którym zwróciła się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy referendarz sądowy stwierdził, co następuje:

Na wstępie podnieść należy, że sprawa, w której strona skarżąca wniosła skargę, mieści się w kategorii spraw zwolnionych z mocy ustawy z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Stosownie bowiem do art. 239 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej. Do stron korzystających z ustawowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego na zasadach prawa pomocy, mają odpowiednie zastosowanie przepisy o przyznaniu prawa pomocy (art. 262 ustawy p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Żądanie ustanowienia adwokata jest żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 § 3 ustawy p.p.s.a.).

Stwierdzić należy, że wniosek strony o ustanowienie adwokata zasługuje na uwzględnienie, ponieważ strona wykazała istnienie przesłanek przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym. Jak wynika z informacji podanych w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy, strona skarżąca pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną i czworgiem dzieci. Rodzina zamieszkuje w lokalu o pow. [...] m2 na podstawie umowy najmu zawartej z Urzędem Miasta [...]. Na dochód rodziny w łącznej kwocie [...] zł brutto składa się emerytura strony w wysokości [...] zł, renta żony w wysokości [...] zł oraz zasiłek pielęgnacyjny na syna [...] w wysokości [...] zł. W urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy strona wykazała ponadto, że nie posiada majątku w postaci nieruchomości, jak również żadnych zasobów pieniężnych, ani przedmiotów wartościowych. Strona podała ponadto, że rodzina spłaca zadłużenie: z tytułu czynszu w kwocie [...] zł; w OPEC, które wynosi [...] zł; za energię - [...] zł; za gaz - [...] zł i telefon - [...] zł. Ponadto troje dzieci strony wymaga leczenia, w tym jedno dziecko jest leczone w [...], w związku z czym wydatki na leczenie i leki strona określiła na kwotę [...] zł.

Mając na uwadze przedstawioną w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy sytuację materialną, rodzinną i zdrowotną strony skarżącej i jej rodziny, uznać należy, że strona nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania w zakresie wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przez uszczerbek utrzymania koniecznego, o którym mowa w powołanym wyżej art. 246 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a., należy rozumieć zachwianie sytuacji materialnej i bytowej strony ubiegającej się o taką pomoc, w taki sposób, iż nie jest ona w stanie zapewnić sobie minimum warunków socjalnych. Obecny miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie strony wynosi [...] zł, co jest kwotą niższą od tzw. minimum socjalnego określonego art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. jedn. - Dz.U. z 2008r., Nr 115, poz. 728 ze zm.) w związku z § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. Nr 135, poz. 950), gdzie kryterium dochodowe stanowiące jedną z przesłanek uprawniających do otrzymania wsparcia z pomocy społecznej w postaci świadczenia pieniężnego dla osoby w rodzinie wynosi - 351 zł. Z powyższego wynika, że obecnie rodzina strony żyje na poziomie niższym od minimum socjalnego, zatem uiszczenie kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika skutkowałoby uszczerbkiem w kosztach utrzymania koniecznego strony i jej rodziny.

Powyższe prowadzi do wniosku, że strona znajduje się w sytuacji uprawniającej do przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata.

Z tych względów oraz na podstawie art. 246 § 1 pkt 2, art. 262 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy p.p.s.a., orzeczono jak na wstępie.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej