Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. i A. S. na bezczynność Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość p o s t a n a w i a zwrócić skarżącej E. S. cały uiszczony wpis sądowy w kwocie 100 (sto) złotych, który wypłacić z sum budżetowych Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Uzasadnienie

W dniu 30 lipca 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wpłynęła skarga E. S. i A. S. na bezczynność Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Do skargi tej skarżący załączyli potwierdzenie uiszczenia przez E. S. wpisu sądowego w wysokości 100 zł.

Postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę E. S. i A. S .

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej p.p.s.a.) sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

Odrzucenie prawomocnym postanowieniem Sądu z dnia 20 sierpnia 2012 r. skargi E. S. i A. S. powoduje zatem konieczność zwrotu stronie, która dokonała wpłaty, całości uiszczonego od tej skargi wpisu.

Z tych względów Sąd, na podstawie powołanego art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzekł, jak w sentencji.

Strona 1/1