Wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N. w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego D. S. - N. o przyznanie kosztów zastępstwa prawnego w sprawie ze skargi T. W. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N. w przedmiocie zasiłku celowego p o s t a n a w i a I. przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na rzecz radcy prawnego D. S. - N. prowadzącej Kancelarię Radcy Prawnego w L. przy ul. [...] tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenie za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 219,60 (dwieście dziewiętnaście 60/100) złotych, w tym tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 39,60 (trzydzieści dziewięć 60/100); II. w pozostałym zakresie odmówić przyznania kosztów zastępstwa prawnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Pełnomocnik procesowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia 13 sierpnia 2008 r. radca prawny D. S. - N., ustanowiona w ramach przyznanego skarżącej T. W. prawa pomocy i wyznaczona przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w L. pełnomocnikiem z urzędu tejże skarżącej, wniosła o przyznanie tytułem kosztów zastępstwa prawnego kwoty 292,80 złotych. Pismo wnioskodawczyni zawiera oświadczenie z treści, którego wynika, że koszty udzielonej pomocy nie zostały uiszczone w całości ani w części.

Akta sprawy niniejszej zawierają pełnomocnictwo udzielone wnioskodawczyni przez skarżącą oraz opinię prawną.

Referendarz sądowy stwierdził, że:

Stosownie do unormowania art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Aktem normatywnym określającym zasady przyznawania wynagrodzenia za czynności podejmowane przez radcę prawnego jest rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349 ze zm.) zwane dalej "rozporządzeniem".

Jak wynika z akt sądowoadministracyjnych niniejszej sprawy wnioskodawczyni podejmując czynności w przedmiotowej sprawie złożyła opinię z treści, której wynika, że w sprawie niniejszej brak jest podstaw do podjęcia działań prawnych ze względu na uprawomocnienie się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 września 2007 r. oraz postanowienia odmawiającego sporządzenie uzasadnienia od tego wyroku.

Biorąc pod uwagę stadium niniejszego postępowania czynności, które w nim podjąć mogła wnioskodawczyni na rzecz skarżącej zmierzać mogły jedynie do usunięcia z obrotu prawnego wydanego w sprawie wyroku poprzez wniesienie od niego skargi kasacyjnej. Przy czym ze względu na zaawansowanie postępowania w niniejszej sprawie wniesienie skargi kasacyjnej nastąpić mogło po uprzednim usunięciu z obrotu prawnego postanowienia odmawiającego sporządzenia uzasadnienie wyroku i jego dostarczenia wraz z uzasadnieniem oraz postanowienia odrzucającego wniesione przez skarżącą zażalenie od postanowienia odmawiającego sporządzenia uzasadnienie i jego dostarczenia wraz z wyrokiem. Dlatego sporządzoną przez wnioskodawczynię opinię prawną, z której wynika, że brak jest podstaw do podjęcia działań prawnych traktować należy w istocie, jako opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Pełnomocnik ustanowiony w ramach przyznanego stronie prawa pomocy otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 250 p.p.s.a., w związku z faktycznym udzieleniem pomocy prawnej (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 grudnia 2004 r., sygn. akt OZ 720/04, ONSAiWSA 2005, nr 5, poz. 93).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Pełnomocnik procesowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej