Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie informacji publicznej
Sentencja

Dnia 27 listopada 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Jerzy Krupiński Sędziowie: sędzia WSA Ewa Janowska - spr. sędzia WSA Grażyna Jeżewska Protokolant : st. sekretarz sądowy Katarzyna Johan po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 listopada 2008 r. sprawy ze skargi W. A. na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie informacji publicznej postanawia 1) umorzyć postępowanie, 2) zasądzić od Gminy [...] na rzecz skarżącego W. A. kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/4

W. A., powołując się na art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, złożył w dniu 27 sierpnia 2008r. skargę na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Głubczyce, polegającej "na nieuzasadnionym przedłużaniu terminu udostępnienia informacji publicznej - protokołu z przeprowadzonej kontroli w Głubczyckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Głubczycach oraz podaniu nieprzekonywującego uzasadnienia dotyczącego przedłużenia terminu udzielenia żądanej informacji publicznej".

W uzasadnieniu skargi wskazano, że przedmiotowy protokół z kontroli przeprowadzonej w Głubczyckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Głubczycach został opracowany i zatwierdzony w formie pisemnej przez przedstawiciela organu kontrolującego - Burmistrza Głubczyc, jako jednoosobowego przedstawiciela na Walnym Zgromadzeniu Wspólników tej spółki, a więc istniał w dniu zwrócenia się przez skarżącego o udzielenie informacji publicznej. W związku, z czym niezrozumiałym była dla skarżącego odmowa udzielenia informacji publicznej w terminie 14 dni z powołaniem się na "szeroko prowadzone postępowanie związane z przeprowadzoną kontrolą". Skarżący zwrócił uwagę, że brak jest podstaw prawnych stanowiących, iż ze względu na dobro postępowania, ujawnianie szczegółów kontroli na tym etapie nie jest wskazane. Skarżący wywodził, iż ustawodawca enumeratywnie określił, jakie informacje publiczne mają ograniczone prawa w zakresie ich ujawniania, zaś w wymienionych przez ustawodawcę ograniczeniach w art. 5 przedmiotowej ustawy nie występuje ograniczenie informacji publicznej polegającej na udostępnianiu informacji w postaci treści i w postaci dokumentów urzędowych, w tym dokumentacji z przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk i opinii podmiotów ją przeprowadzających na poziomie gminnego samorządu. Jednocześnie skarżący wskazał, że na podstawie art. 37 K.p.a., w związku z bezczynnością Burmistrza Głubczyc, złożył zażalenie do organu wyższego stopnia - Wojewody Opolskiego.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz Głubczyc wniósł o jej odrzucenie bądź alternatywnie o oddalenie skargi. Organ przyznał, że skarżący wnioskiem z dnia 8 lipca 2008r. zwrócił się o udzielenie informacji publicznej domagając się udostępnienia protokołu pokontrolnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o w Głubczycach, a dokumenty te winny posiadać potwierdzenie wiarygodności przez Urząd Miasta i Gminy Głubczyce. Wskazał, iż pismem dnia 22 lipca 2008r. Zastępca Burmistrza Głubczyc poinformował stronę o niemożności udostępnienia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Głubczyckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego z uwagi na szeroko rozumiane postępowanie związane z przeprowadzoną kontrolą oraz koniecznością wyjaśnienia i uporządkowania szeregu okoliczności sprawy, i dokonania ich weryfikacji w proponowanych wnioskach pokontrolnych, przed podaniem ich do publicznej wiadomości.

W ocenie organu, wniesiona skarga winna zostać odrzucona z formalnoprawnego punktu widzenia. Z treści skargi nie wynika bowiem jednoznacznie, czy skarżący wnosi skargę na bezczynność organu, czy też skarga dotyczy nieuzasadnionego przedłużania terminu udostępniania informacji publicznej. Organ podniósł, że gdyby skarga dotyczyła jedynie przewlekłości w udzielaniu informacji publicznej, to tak określona sprawa nie podlega kognicji sądów administracyjnych w rozumieniu art. 3 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Natomiast przy przyjęciu, że skarga dotyczy bezczynności organu - Burmistrz Głubczyc zgłosił zarzut niewyczerpania środków zaskarżenia przed wniesieniem skargi do sądu. Podniesiono, że skarżący nie wykazał, iż wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa, tym samym nie spełnił przesłanki określonej w art. 52 § 4 pkt 8 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargi wnoszone przez skarżącego do Wojewody Opolskiego w trybie art. 228 K.p.a. i art. 232 § 2 K.p.a., nie mogą w ocenie organu, być uznane za wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, zarówno z uwagi na ich treść, jak i adresata. Skargi te, bowiem dotyczyły nieterminowego udzielenia odpowiedzi i w takim kontekście zostały przekazane Burmistrzowi Głubczyc do rozpatrzenia. Natomiast pismo skarżącego z dnia 13 sierpnia 2008r. adresowane do Wojewody Opolskiego, jak wynika z jego treści jest skargą na sposób załatwienia sprawy przez Wojewodę Opolskiego, który nie załatwił sprawy stosownie do oczekiwań strony, wyrażonych w piśmie z dnia 24 lipca 2008r.

Strona 1/4