Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie informacji publicznej
Uzasadnienie strona 2/4

Wnosząc o oddalenie skargi organ podniósł, iż w sprawie nie można mówić o bezczynności organu, ponieważ pismem z dnia 22 lipca 2008r. strona została poinformowana o istnieniu usprawiedliwionych powodów w opóźnieniu w udostępnieniu żądanej informacji, a bezczynność organu oznacza niepodjęcie żadnych przewidzianych prawem czynności. Niezależnie od przedstawionych argumentów organ wyjaśnił, że żądany dokument został przekazany i doręczony skarżącemu za pismem z dnia 5 września 2008r.

Na rozprawie przed Sądem skarżący potwierdził, że otrzymał informację publiczną w postaci protokołu kontroli Głubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przeprowadzonej w tej spółce przez jej jedynego wspólnika - Gminę Głubczyce.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że przedmiotem skargi jest zarzucana bezczynność Burmistrza Głubczyc, polegająca na niewydaniu skarżącemu protokołu kontroli przeprowadzonej w Głubczyckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Głubczycach, dokonanej przez Gminę Głubczyce, będącej jedynym wspólnikiem i tym samym pełniącą funkcję Walnego Zgromadzenie tej spółki. Taka ocena przedmiotu skargi uzasadniona jest określeniem użytym przez skarżącego, że "postępowanie takie ze strony organu wydającego informację publiczną jest bezczynnością organu".

Sąd rozpoznał skargę na bezczynność Burmistrza Głubczyc na tej podstawie, iż sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolowanie działalności administracji publicznej pod kątem jej zgodności z prawem ( art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawa o ustroju sądów administracyjnych - Dz. U. z dnia 20 września 2002 r. Nr 153, poz. 1269). Kontrola ta obejmuje m.in. orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów ( art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 - zwanej dalej "P.p.s.a.").

Nie była sporna pomiędzy stronami okoliczność, że żądany przez skarżącego dokument w postaci protokołu Walnego Zgromadzenia Wspólników - Głubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jedynym wspólnikiem jest Gmina Głubczyce, stanowił informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), do udostępnienia której obowiązany był burmistrz gminy, po myśli art. 4 przywołanej ustawy.

Rozważania w niniejszej sprawie należało rozpocząć od odniesienia się do zarzutów organu o niedopuszczalności skargi z uwagi na niewyczerpanie trybu uprzedniego wezwania organu (Burmistrza Głubczyc) do usunięcia naruszenia prawa.

Skład Orzekający w niniejszej sprawie opowiada się za poglądem, zgodnie z którym skarga na bezczynność organu w przedmiocie informacji publicznej nie musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia na drodze administracyjnej.

Celem ustawy o dostępie do informacji publicznej jest zagwarantowanie wnioskodawcy dostępu do informacji w określonym przez ustawę terminie. Oznacza to, że zasadą jest udostępnienie informacji, a wyjątkiem jej odmowa. W utrwalonym orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w piśmiennictwie przyjmuje się, że udostępnienie informacji publicznej następuje w formie czynności materialnotechnicznej (por. M. Bernarczyk, M. Jabłoński, K. Wygoda, Biuletyn Informacji Publicznej, Informatyzacja administracji, Wrocław 2005 r., s. 85; A. Knopkiewicz, Tryby udostępniania informacji publicznej, RPiES 2004 r., nr 4, s. 97 i d.; R. Stefanicki, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, wybrane zagadnienia w świetle orzecznictwa sądowego, PiP 2004 r., nr 2, s. 109, por. też wyrok NSA z 20 czerwca 2002 r., sygn. akt II SA/Lu 507/02, czy wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 lutego 2004 r., sygn. akt II SAB 424/03 oraz wyrok NSA z dnia 18 marca 2005r., sygn. akt OSK 1209/04). Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego nie ma do niej zastosowania, gdyż ustawa o dostępie do informacji publicznej zawiera odesłanie do stosowania tego kodeksu jedynie w odniesieniu do decyzji o odmowie udzielenia informacji, nie zaś do czynności materialnotechnicznej polegającej na jej udzieleniu. Wskazał na to w piśmiennictwie A. Knopkiewicz, Tryby udostępniania informacji publicznej, RPiES 2004, nr 4, s. 103 podkreślając, że użycie w art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej wyrazów "do decyzji" służyć miało wyłączeniu stosowania reguł kodeksu do faz postępowania poprzedzających wydanie decyzji w sprawie odmowy udostępniania informacji lub umorzenia postępowania. W tej sytuacji mamy do czynienia z kolizją ogólniejszej i wcześniejszej normy z art. 1 pkt 1 K.p.a. w związku z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej z normą szczególną i późniejszą zawartą w art. 16 ust. 2 tej ustawy.

Strona 2/4