Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie dofinansowania likwidacji barier ze środków PFRON
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Jeżewska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. A. na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie dofinansowania likwidacji barier ze środków PFRON postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie strona 1/4

D. A. pismem z dnia 25 października 2017 r., złożonym bezpośrednio w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, wniósł skargę na Prezydenta Miasta Opola. Skarżonemu organowi zarzucił bezczynność i brak właściwego postępowania, a także brak poszanowania litery prawa i jego nierespektowania w postępowaniu administracyjnym. Podniósł również, że Prezydent Miasta Opola nie stosuje właściwych ustaw i prawomocnych uchwał oraz nie uwzględnia wyroków, postanowień Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, jak i prawomocnych orzeczeń sądów powszechnych. W dalszej części skargi wskazał na jednostki organizacyjne Gminy [...] i organy, które - w jego ocenie - naruszyły przepisy prawa podczas rozpoznawania jego spraw.

Skarga D. A., po uprzednim przesłaniu do organu i odesłaniu jej przez organ wraz z aktami administracyjnych sprawy oraz odpowiedzią na skargę, została odnotowana w Repertorium sądowym pod sygn. akt II SAB/Op 141/17, jako skarga na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w zakresie realizacji obowiązków należących do właściwości Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu.

Na skutek zarządzenia z dnia 1 grudnia 2017 r. wydanego w sprawie II SA/Op 141/17 przez Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu, działającego na zasadzie art. 57 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm. - dalej: P.p.s.a.), oraz § 27 zarządzenia w sprawie ustalenia zasad biurowości, z akt tamtejszej sprawy wyłączono, m.in. sprawę ze skargi D. A. na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie likwidacji barier ze środków PFRON, która stanowi przedmiot niniejszej sprawy o sygn. akt II SAB/Op 144/17. Wyłączenia dokonano m.in. na podstawie zarzutów skargi w zakresie bezczynności Prezydenta Miasta Opola w rozpoznaniu jego wniosków o dofinansowanie likwidacji barier ze środków PFRON.

Następnie, w wykonaniu zarządzenia z dnia 1 grudnia 2017 r. wezwano D. A. do jednoznacznego oznaczenia sprawy, w granicach, której - pismem z dnia 25 października 2017 r., zaskarżył bezczynność Prezydenta Miasta Opola w zakresie realizacji obowiązków należących do właściwości Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta w Opolu, w szczególności wyjaśnienie, czy skarżona bezczynność dotyczy rozpoznania wniosków skarżącego o dofinansowanie ze środków PFRON:

- likwidacji barier architektonicznych - wniosek z dnia 1 lutego 2017 r.

- likwidacji barier technicznych - wniosek z dnia 2 września 2016 r.

- likwidacji barier technicznych - wniosek z dnia 1 lutego 2017 r. oraz wskazania, jakiego konkretnie aktu nie wydał lub jakiej konkretnie czynności nie podjął Prezydent Miasta Opola w granicach wskazanej sprawy. Sąd pouczył skarżącego, że brak odpowiedzi na wezwanie w terminie 7 dni skutkować będzie przyjęciem, że skarga wniesiona została na nienależyte wykonywanie zadań i naruszenie praworządności przez Prezydenta Miasta Opola.

Jednocześnie wezwano skarżącego do wykazania w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a.), że przed wniesieniem skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola wyczerpał tryb ponaglenia z art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego i w tym celu Sąd wezwał skarżącego o nadesłanie kopii ponaglenia wystosowanego do organu wyższego stopnia przed wniesieniem skargi.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta