Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie posiłków
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Krupiński Protokolant: - Po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. A. na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie posiłków postanawia: odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie

Przedmiotem skargi wniesionej przez D. A. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, jest zarzucona bezczynność Prezydenta Miasta [...], polegająca na niewykonaniu przez ten organ wyroku Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 10 lutego 2005 r., sygn. akt II SA/Wr 1291/03.

Na zarządzenie przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu skarżący został wezwany w piśmie z dnia 10 stycznia 2006 r. do uzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych skargi poprzez wykazanie, że wezwał pisemnie Prezydenta Miasta [...] do wykonania wyroku z dnia 10 lutego 2005 r. Wezwanie powyższe skarżący odebrał osobiście w dniu 12 stycznia 2006 r., o czym świadczy stosowna adnotacja na pocztowym zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki. Pismo ustosunkowujące się do wezwania sądu skarżący złożył osobiście w biurze podawczym WSA w Opolu w dniu 23 stycznia 2006 r.

Złożony w sprawie wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia został prawomocnie oddalony postanowieniem WSA w Opolu z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga winna ulec odrzuceniu.

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270), zwanej dalej PPSA, skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:

1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;

2) oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy;

3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Pismo z dnia 10 stycznia 2006 r. dotyczyło wymogu z pkt 1.

Wezwanie o uzupełnienie braków formalnych skargi w terminie 7 dni zostało przesłane skarżącemu na adres podany w skardze i pod tym adresem zostało przez niego odebrane w dniu 12 stycznia 2006 r. Termin uzupełnienia braków skargi upłynął w dniu 19 stycznia 2006 r. Braki skargi nie zostały w zakreślonym terminie uzupełnione, nie doszło też do wnioskowanego przez skarżącego przywrócenia terminu do dokonania tej czynności procesowej.

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 ustawy skarga, której braków nie uzupełniono podlega odrzuceniu przez sąd.

W świetle powyższych regulacji prawnych w sprawie zachodzą okoliczności uzasadniające zastosowanie tego ostatniego przepisu i odrzucenie skargi wniesionej przez skarżącego.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta