Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Lubińskiego w przedmiocie wydania prawa jazdy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Bogusz po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na bezczynność Starosty Lubińskiego w przedmiocie wydania prawa jazdy postanawia przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie

Skarżący J. K. pismem z dnia 18 listopada 2008 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na przewlekłość postępowania administracyjnego prowadzonego przez Starostę Lubińskiego w przedmiocie wydania prawa jazdy.

W szczególności, poza innymi okolicznościami wynikającymi z załączonego do skargi pisma adresowanego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, J.K. podniósł, że "prawo jazdy kategorii A i B otrzymał w czerwcu 2008 r. zgodnie z wyrokiem Sądu we Wrocławiu", lecz "sprawa jest dalej aktualna, gdyż dostał mandaty karne za nieposiadanie prawa jazdy (...)", a także dodał, że został ukarany mimo, iż okazał policjantom dowody oczekiwania "na wydanie nowego prawa jazdy od 13 maja 2004 r."

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. ), do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

We wskazanej wyżej sprawie została zaskarżona bezczynność Starosty Lubińskiego w zakresie wydania prawa jazdy. Siedziba tego organu znajduje się na obszarze właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Zatem należało orzec jak na wstępie postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta