Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości
Sentencja

Dnia 30 stycznia 2006 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Bogusz po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2006 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. B. na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie strona 1/2

S. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na "bezczynność Prezydenta Miasta [...] w zakresie sprzedaży nieruchomości" stanowiącej udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu i prawo własności garażu położonego w O. przy ul. [...] na działce geodezyjnej nr A z karty mapy [...], objętej księga wieczysta Sądu Rejonowego w O. nr [...]. W szczególności skarżący wniósł o "zobowiązanie Urzędu Miasta [...] do niezwłocznego załatwienia sprawy sprzedaży" oraz "obciążenie Wydziału Nieruchomości (tamtejszego urzędu - przypis sądu) kwotą 1440 złotych za poniesione straty z winy urzędnika".

Podniósł, że wniosek o przekazanie nieruchomości na własność składał wielokrotnie i dotychczas nie wydano decyzji. Podkreślił, że domaga się stwierdzenia, że jest właścicielem garażu wybudowanego w zabudowie szeregowej z jego własnych środków i winien być na tej nieruchomości uwłaszczony wraz z gruntem zaznaczył, że postępowanie administracyjne toczy się od 6 lat, bo po raz pierwszy "złożył wniosek na wykup nieruchomości w 1999 roku".

W odpowiedzi na skargę Prezydent Miasta [...] wniósł o jej oddalenie nie znajdując podstaw do zastosowania art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o posterowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) dalej zwana ustawą".

Organ administracji publicznej podkreślił, że sprawy związane z uregulowaniem własności garaży wybudowanych z własnych środków nie są załatwiane w trybie administracyjnym przez wydanie decyzji, lecz w trybie cywilno - prawnym na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004, Nr 261 poz. 2603 z póżn. zm.). Zdaniem organu uprawnienie żądania przeniesienia własności garażu na rzecz skarżącego wraz z oddaniem mu związanego z garażem gruntu w użytkowanie wieczyste wygasło 31 grudnia 2000 roku. Stwierdzenie to oparto na przyjęciu, że strona wystąpiła z wnioskiem o jakim mowa w art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami - jak wynika z dokumentacji urzędu - w dniu 14 września 2001 roku.

Podniesiono też, że organ przygotował garaż do sprzedaży wraz z oddaniem gruntu w wieczyste użytkowanie w oparciu o art. 34 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami i uchwałę Rady Miasta [...] z dnia 24 kwietnia 1998 roku Nr [...] w sprawie określenia zasad sprzedaży garaży na rzecz najemców oraz przyznania pierwszeństwa ich nabywania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie.

W myśl § 2 tego artykułu kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta